Doğum Tarihinin Düzeltilmesi İstemi

DAVANIN NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ TEMSİLCİSİ OLMADAN GÖRÜLÜP KARARA BAĞLANDIĞI GİBİ MAHKEMECE YETKİ HUSUSU GÖZARDI EDİLEREK İŞİN ESASINA GİRİLİP HÜKÜM KURULMASI – HÜKMÜN BOZULMASI

T.C YARGITAY
18.Hukuk Dairesi
Esas: 2015 / 12190
Karar: 2016 / 9123
Karar Tarihi: 07.06.2016

ÖZET: Türk Medeni Kanununun maddesine göre velayet altında bulunan çocuğun yerleşim yeri ana ve babasının yerleşim yeri olup, dosya içerisindeki bilgi ve belgelerden de davacıların yerleşim yeri adresinin Birecik/Şanlıurfa olduğu, nitekim davanın B. Nüfus Müdürlüğü aleyhinde açıldığı görülmüştür. Söz konusu dava Nüfus Müdürlüğü temsilcisi olmadan görülüp karara bağlandığı gibi, mahkemece yetki hususu gözardı edilerek işin esasına girilip hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı bulunmuştur.

(5490 S. K. m. 36) (4721 S. K. m. 21)

Dava: Davacılar Ramazan Yiğit vd. ile davalı Nüfus Müdürlüğü arasındaki davada Kozaklı Asliye Hukuk Mahkemesince verilen ve Yargıtay’ca incelenmeksizin kesinleşmiş bulunan 10.04.2014 günlü ve 2014/50-77 sayılı kararın yürürlükteki hukuka aykırı olduğu savıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 03.07.2015 gün ve Hukuk-2015/187672 sayılı yazısıyla kanun yararına temyiz edilerek bozulması istenilmiş olmakla, dosyadaki tüm kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
Davacılar vekili tarafından davalı Birecik Nüfus Müdürlüğü aleyhine açılan davada, davacıların velayeti altında bulunan küçük Emine Yiğit’in 05.08.1997 olan doğum tarihinin alınacak sağlık kurulu raporu doğrultusunda düzeltilmesinin talep edildiği, mahkemece davanın kabulüne karar verildiği ve hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmıştır.
5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 36/1-a maddesinde, “Nüfus kayıtlarına ilişkin düzeltme davaları, düzeltmeyi isteyen şahıslar ile ilgili resmî dairenin göstereceği lüzum üzerine Cumhuriyet savcıları tarafından yerleşim yeri adresinin bulunduğu yerdeki görevli asliye hukuk mahkemesinde açılır. Kayıt düzeltme davaları nüfus müdürü veya görevlendireceği nüfus memuru huzuru ile görülür ve karara bağlanır.” hükmü yer almaktadır.
4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 21. maddesine göre velayet altında bulunan çocuğun yerleşim yeri ana ve babasının yerleşim yeri olup, dosya içerisindeki bilgi ve belgelerden de davacıların yerleşim yeri adresinin Birecik/Şanlıurfa olduğu, nitekim davanın Birecik Nüfus Müdürlüğü aleyhinde açıldığı görülmüştür.
Söz konusu dava Nüfus Müdürlüğü temsilcisi olmadan görülüp karara bağlandığı gibi, mahkemece yetki hususu gözardı edilerek işin esasına girilip yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı bulunmuştur.
Bu itibarla yukarıda açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün HUMK.’nun 427. maddesi gereğince sonuca etkili olmamak kaydıyla kanun yararına BOZULMASINA ve gereği yapılmak üzere kararın bir örneği ile dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, 07.06.2016 gününde oybirliği ile, karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat