Defter ve Belgeleri Gizleme Suçu

FATURALARI KULLANANLARIN YETERLİ MAL GİRİŞİ VEYA ÜRETİMİ OLUP OLMADIĞI DA DİKKATE ALINARAK FATURALARI KULLANAN ŞİRKET YETKİLİLERİ DİNLENEREK SÖZÜ EDİLEN FATURALARI KİMDEN ALDIKLARININ TESPİT EDİLMESİ GEREKTİĞİ

T.C YARGITAY
21.Ceza Dairesi
Esas: 2016 / 3005
Karar: 2016 / 4965
Karar Tarihi: 07.06.2016

ÖZET: Somut olayda, faturaları kullananların yeterli mal girişi veya üretimi olup olmadığı da dikkate alınarak faturaları düzenleyen ile kullanan mükelleflerin ticari defter ve belgeleri üzerinde karşılaştırmalı bilirkişi incelemesi yaptırılması, faturaları kullanan şirket yetkilileri dinlenerek sözü edilen faturaları kimden ve hangi hukuki ilişki karşılığında aldıklarının, sanıkla muhatap olup olmadıklarının sorulması, tüm bu araştırmaların sonucuna göre sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerekirken eksik araştırmayla mahkumiyet kararı verilmesi isabetsizdir.

(213 S. K. m. 367)

Dava ve Karar: I. Sanık hakkında “defter ve belgeleri gizleme” suçundan verilen beraat hükmüne yönelik incelemede;
Yüklenen suçun yasal unsurları itibariyle oluşmadığı dosya içeriğine uygun şekilde gerekçeleri gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınmış olduğundan, katılan vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün istem gibi ONANMASINA,
II. Sanık hakkında “sahte fatura kullanma” suçundan verilen beraat hükmüne yönelik incelemede;
“Sahte fatura kullanma” ve “sahte fatura düzenleme” suçlarının birbirinden ayrı ve bağımsız suçlar olduğu ve birbirine dönüşmeyeceği, 213 sayılı Yasanın 367. maddesi uyarınca dava şartı olan Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının 14.11.2011 tarihli mütalaası ve ekindeki 10.11.2011 tarih, VDENR-…..sayılı vergi suçu raporunun 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 ve 2011 takvim yıllarında “sahte fatura düzenleme” suçuna ilişkin olduğu halde….Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 04.04.2012 tarih, 2012/23800 esas sayılı iddianamesi ile vergi dairesi başkanlığı mütalaası ve eki raporlara uygun bulunmayan “sahte fatura kullanma” suçundan açılan kamu davasına devam edilerek, yazılı şekilde hüküm kurulması,
III. Sanık hakkında 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 ve 2011 takvim yıllarında “sahte fatura düzenleme” suçlarından verilen beraat hükümlerine yönelik incelemede;
…San.Tic. Ltd. Şti’nin ortağı ve yetkili müdürü olan sanık …’ın, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 ve 2011 takvim yıllarında komisyon karşılığı sahte fatura düzenlediği iddiasıyla açılan kamu davasında; sanığın suçlamayı kabul etmeyerek, iddianamede belirtildiği kadar yüksek miktarlarda cirosunun olmadığını, sahte faturaların hiç birinin şirkete ait olmadığını, dışarıda basılmış faturalar olduğunu savunması, 03.11.2011 tarih, VDENR-….sayılı vergi tekniği raporunda, mükellef kurumun Ba formunda bildirdiği alışlarının tamamına yakınının hakkında sahte belge düzenlediğine ilişkin tespitler bulunan veya mükellefiyet kaydı bulunmayan mükelleflerce düzenlenen faturalara dayandığının, ….i San. Tic. Ltd. Şti’nin 2006-2008 döneminde toplam 2.692.415,70-TL KDV matrahı beyan edildiğinin ancak mükelleften fatura aldığını beyan edenlerin 4.332.812- TL bildirimde bulunduğunun, sanığın defter ve belgeleri ibraz etmemesi nedeniyle tarh dosyası ve harici doneler üzerinden inceleme yapıldığı için sahte olduğu belirtilen faturaların tarih ve diğer bilgileri gibi ayrıntılarının gösterilemediğinin ve ayrıntıya yer verilmeden …. San. Tic. Ltd. Şti’nin 2006 yılından itibaren düzenlediği faturaların sahte olarak değerlendirilmesi gerektiğinin belirtilmesi karşısında; gerçeğin kuşkuya yer bırakmayacak derecede belirlenmesi amacıyla; öncelikle katılan kurumdan sanığın 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 yıllarında düzenlediği fatura dökümlerinin ve bu faturaları verdiği mükelleflerin ayrıntılı bilgilerinin istenmesi, Ba-Bs formu karşılaştırması ile …San. Tic. Ltd. Şti’nden aldıkları faturaları kullandıkları belirlenen şirketler hakkında karşıt inceleme yapılıp yapılmadığı sorulup, yapılmış ise sahte fatura kullandığı iddia edilen ilgili şirketler hakkında ve….. San. Tic. Ltd. Şti’nin Ba formunda alış yaptığını beyan ettiği şirketlerin komisyon karşılığı sahte fatura ticareti yapmak maksadıyla mükellefiyet tesis ettirdiklerine ilişkin düzenlenen vergi tekniği ve vergi suçu raporları bulunduğu belirtildiğinden,…San. Tic. Ltd. Şti’nin kullandığı belirtilen faturaları düzenledikleri belirlenen şirketler hakkında hazırlanan vergi tekniği ve ek raporları getirtilerek, şirket yetkilileri hakkında dava açılmış olup olmadığının ilgili vergi dairesinden araştırılması, açıldığının tespiti halinde dava dosyaları getirtilip incelenerek bu davayı ilgilendiren delillerin onaylı örneklerinin dava dosyasına intikal ettirilmesi, faturaların gerçek alım-satım karşılığı olup olmadığının belirlenmesi yönünden mal ve para akışını gösteren sevk ve taşıma irsaliyeleri, teslim ve tesellüm belgeleri, bedelinin ödendiğine dair ticari teamüle uygun, kanıtlama yeterliliği olan banka hesapları ve kasa mevcuduyla uyumlu geçerli belgeler, faturaları kullananların yeterli mal girişi veya üretimi olup olmadığı da dikkate alınarak faturaları düzenleyen ile kullanan mükelleflerin ticari defter ve belgeleri üzerinde karşılaştırmalı bilirkişi incelemesi yaptırılması, faturaları kullanan şirket yetkilileri dinlenerek sözü edilen faturaları kimden ve hangi hukuki ilişki karşılığında aldıklarının, sanıkla muhatap olup olmadıklarının sorulması, tüm bu araştırmaların sonucuna göre sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerekirken eksik araştırmayla yazılı şekilde mahkumiyet kararı verilmesi,
Yasaya aykırı, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükümlerin bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nun 321. maddesi uyarınca istem gibi bozulmasına, 07.06.2016 gününde oybirliği ile, karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat