DAVALININ ÖN İNCELEME DURUŞMASINDA BULUNMAMASI-HUKUKİ DİNLENİLME HAKKI

DAVALININ ÖN İNCELEME DURUŞMASINDA BULUNMAMASI-HUKUKİ DİNLENİLME HAKKI

T.C.
YARGITAY
19. HUKUK DAİRESİ
E. 2016/13345
K. 2017/1669
T. 2.3.2017

* DAVALININ ÖN İNCELEME DURUŞMASINDA BULUNMAMASI ( Ön İnceleme Duruşmasında Davalı Tarafa Hazır Olmadığından Tahkikat Duruşması İçin Uygun Süreyi İhtiva Eden Bir Gün Tayin Edilerek HMK.147/2 Maddesi Uyarınca Davalı Tarafa Usulüne Uygun Meşruhatlı Davetiye Gönderilmesi Gerektiği/Hukuki Dinlenilme Hakkı )

* ÖN İNCELEMEDE TARAF TEŞEKKÜLÜ SAĞLANMADAN UYGUN SÜRE İHTİVA EDEN BİR GÜN TAYİN EDİLMEKSİZİN TAHKİKAT DURUŞMASI YAPILMASI ( HMK. Md. 147/2 Uyarınca Davalı Tarafa Usulüne Uygun Meşruhatlı Davetiye Gönderilmesi Gerektiği/Bu Usule Uyulmaksızın Aynı Gün Tahkikat Duruşması Yapılarak Yargılamaya Devam Edilmesinin HMK. Md. 27’de Hükme Bağlanan Hukuki Dinlenilme Hakkının İhlali Niteliğinde Olduğu )

* HUKUKİ DİNLENİLME HAKKI ( Ön İnceleme Duruşmasının Sonunda Ön İnceleme Aşamasının Bittiği Tahkikat Aşamasına Geçilmesine Karar Verildiği ve Tahkikat Duruşmasının Aynı Gün Saat 11.07’ye Bırakıldığı/Ön İnceleme Duruşmasında Davalı Tarafa Hazır Olmadığından Tahkikat Duruşması İçin Uygun Süreyi İhtiva Eden Bir Gün Tayin Edilerek HMK. Md.147/2 Uyarınca Davalı Tarafa Usulüne Uygun Meşruhatlı Davetiye Gönderilmesi Gerektiği )

* SATIŞ BEDELİNİN İADESİ ( Ön İnceleme Duruşmasının Sonunda Ön İnceleme Aşamasının Bittiği Tahkikat Aşamasına Geçilmesine Karar Verildiği ve Tahkikat Duruşmasının Aynı Gün Saat 11.07’ye Bırakıldığı/Ön İnceleme Duruşmasında Davalı Tarafa Hazır Olmadığından Tahkikat Duruşması İçin Uygun Süreyi İhtiva Eden Bir Gün Tayin Edilerek HMK. Md.147/2 Uyarınca Davalı Tarafa Usulüne Uygun Meşruhatlı Davetiye Gönderilmesi Gerektiği )
6098/m.227
6100/m.27,147

ÖZET : Somut olayda ön inceleme duruşmasının sonunda ön inceleme aşamasının bittiği tahkikat aşamasına geçilmesine karar verildiği görülmüş ve tahkikat duruşmasının aynı gün saat 11.07’ye bırakıldığı anlaşılmıştır. Ön inceleme duruşmasında davalı tarafa hazır olmadığından tahkikat duruşması için uygun süreyi ihtiva eden bir gün tayin edilerek HMK.’nun 147/2 maddesi uyarınca davalı tarafa usulüne uygun meşruhatlı davetiye gönderilmesi gerekirken bu usule uyulmaksızın aynı gün tahkikat duruşması yapılarak yargılamaya devam edilmesi HMK.27. maddesinde hükme bağlanan hukuki dinlenilme hakkının ihlali niteliğinde olduğundan hükmün bu sebeple bozulması gerekmiştir.

DAVA : Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün davalı vekilince duruşmalı, diğer davalı vekilince duruşmasız olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davacı vekili ile davalı vekili ve diğer davalı vekili gelmiş olmalarıyla duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlenildikten ve temyiz dilekçesinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, davalıların üreticisi ve satıcısı olduğu aracın müvekkiline satıldığını, aracın ana fren merkezinin iki kez değişmesine rağmen araçtaki fren arızasının devam ettiğini, araçta üretimden kaynaklanan ve kullanımla ortaya çıkan gizli ayıp olduğunun tespit raporunda belirtildiğini, müvekkilinin seçimlik haklarından sözleşmeden dönme hakkını kullandığını, bu sebeple davalılara ihtarname gönderildiğini ve aracın teslim alınması ile ödenen satış bedelinin faiziyle iadesinin istendiğini ancak müspet bir yanıt alınamadığını iddia ederek, 152.000,00 TL’nin satış tarihi olan 31.01.2014 tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davacının dava dilekçesinde iddia edilen hususların gerçek dışı olduğunu, davacının aracında üretimden kaynaklı gizli nitelikte bir ayıp olmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.

Diğer davalı davaya cevap vermemiştir.

Mahkemece iddia, savunma, toplanan delilere ve bilirkişi raporuna göre, davaya konu araçta üretimden kaynaklı ve kullanımla ortaya çıkan gizli ayıp olup, sürücüden kaynaklanan bir hatanın olmadığı, bu durumda TBK.’ nın 227. maddesi uyarınca satıcı ve üretici davalıların satılan ve bünyesinde gizli ayıp bulunduran araca karşı sorumlulukları olduğu, davacının usulüne uygun bir şekilde aracın satıcı davalıya iadesi ile bedeli geri istediği, talebinde haklı olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalılar vekillerince temyiz edilmiştir.

HMK. yazılı yargılama usulünde 5 aşama kabul etmiştir. Bunlar; dilekçelerin verilmesi, ön inceleme, tahkikat, sözlü yargılama ve hüküm aşamalarıdır. HMK.’nın 147. maddesine göre;” Taraflar, ön inceleme aşamasının tamamlanmasından sonra tahkikat için duruşmaya davet edilir.”

Somut olayda 20.10.2015 tarihli ön inceleme duruşmasının sonunda ön inceleme aşamasının bittiği tahkikat aşamasına geçilmesine karar verildiği görülmüş ve tahkikat duruşmasının aynı gün saat 11.07’ye bırakıldığı anlaşılmıştır. Ön inceleme duruşmasında davalı tarafa hazır olmadığından tahkikat duruşması için uygun süreyi ihtiva eden bir gün tayin edilerek HMK.’nun 147/2 maddesi uyarınca davalı tarafa usulüne uygun meşruhatlı davetiye gönderilmesi gerekirken bu usule uyulmaksızın aynı gün tahkikat duruşması yapılarak yargılamaya devam edilmesi HMK’nun 27. maddesinde hükme bağlanan hukuki dinlenilme hakkının ihlali niteliğinde olduğundan hükmün bu sebeple bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan sebeplerle hükmün BOZULMASINA, bozma nedenine göre davalıların öteki temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, vekilleri Yargıtay duruşmasında hazır bulunan davalılar yararına takdir edilen 1.480.00.-TL. duruşma vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalılara ödenmesine, peşin harcın istenmesi halinde iadesine, 02.03.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat