70-534 exam skills GCFA examination review ICBB test software GSEC training

Danıştay Temyiz Dava Dilekçesi Örneği – Av. İlayda İrem POLAT

     Yürütmenin durdurulması istemi vardır.

 

 

 

T.C. DANIŞTAY BAŞKANLIĞI’NA SUNULMAK ÜZERE

İSTANBUL………. VERGİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

BAHÇELİEVLER/İSTANBUL

 

 

 

DOSYA NUMARASI                                  : ESAS NO     :

  KARAR NO :

 

TEMYİZ  EDEN                                           :

 

ADRESİ                                                        :

  

 

VERGİ KİMLİK NO                                  : 

 

KARŞI TARAF                                            : VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

İSTEMİN KONUSU                                               :  İstanbul …….Vergi Mahkemesinin

…….. Tarih ve E:…, K:…. sayılı kararının bozulması, temyiz istemi  sonuçlanıncaya kadar yürütmenin durdurulması isteminden ibarettir.

 

VERGİ/CEZA               (TARİH                :

İHBARNAMESİNİN   (NUMARASI            :

  :

                                   (TEBLİĞ TARİHİ   :

 

VERGİNİN,               (NEVİ                                     :

                                         (DÖNEMİ                     :

         (MİKTARI                  :

 

CEZANIN,               (NEVİ                                        : VERGİ ZİYAI

                                        (DÖNEMİ                      :

         (MİKTARI                  :

 

ÖZEL USULSÜZLÜK (DÖNEMİ           :
CEZASININ,                     (DAYANAĞI           : VUK MD.353/1

      (MİKTARI         :

 

 

İSTANBUL ……VERGİ MAHKEMESİ

KARARININ  TEBLİĞ TARİHİ               : 

I-DAVA KONUSU                         :

 

…………Vergi Dairesi Müdürlüğü, Vergi Denetmeni ……… tarafından düzenlenen …..Tarih ve ……Sayılı Vergi İnceleme Raporunu esas alarak ; Şirketimizin adına yukarıda belirtilen miktarlarda Kurumlar Vergisi re’sen salmış, salınan Vergiye Vergi ziyaı cezası ve özel usulsüzlük cezası kesmiştir. Yukarıda belirtilen ihbarnameler ile istenen Vergi ve cezaların aşağıda belirtilecek sebeplerle kaldırılması arz ve talep etmekteyiz.

 

II-DAVANIN ÖZETİ :                   

 

1-

2-

3-

 

III- KARARIN BOZULMASINI GEREKTİREN NEDENLER:

1-Vergi Denetmeni Yukarıda detayı belirtilen mükelleflerden satın almış olduğum faturalardaki malzeme alımlarını giderleri kabul etmemiştir. Hakkımızda VUK.30/4 maddesi uyarınca re’sen tarhiyat yapılmasını önermektedir.

2-VUK 30/4. Fıkra aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.

“30/4. Defter kayıtları ve bunlarla ilgili vesikalar, vergi matrahının doğru ve kesin olarak tespitine imkan vermeyecek derecede noksan, usulsüz ve karışık olması dolayısıyla ihticaca salih bulunmazsa”

Oysa firmamızın defter ve belgeleri incelemeye elverişli ve düzgündür. Şayet  ihticaca salih olmasa idi inceleme elemanı yukarıdaki tespitleri yapamazdı.

Danıştay Dördüncü Dairesi 24.05.1994 Tarih ve Esas No 1992/4292, Karar No 1994/1709 kararında özet ile

“Re’sen matrah takdiri gerektiren usulsüzlük, noksansızlık ve karışıklığa ilişkin sebepler açıkça    ortaya    konulmadan    vergi    matrahının    re’sen    takdiri    yoluna    gidilemez. Re’sen takdir sebebinin varlığının bir karineye dayanılarak değil, açık ve kesin olarak ortaya konması gerektiği ve tahmin ve kanaate dayalı hesaplamalarla varılan sonuçların dönem matrahının re’sen takdiri için yeterli sayılmasına olanak bulunmadığı gibi, re’sen takdir sebebinin sabit olması halinde bile bu nedenle tarhiyatın hukuka uygun olduğu sonucuna ulaşılamayacağına oybirliğiyle karar verildi….”      

3-Konu ile ilgili olarak Danıştay 4.Dairesinin 11/11/1999 Tarih ve Esas No:199/183,Karar No: 1999/3989 kararında özet ile:

” Sahte olduğu kabul edilen faturalar konusunda yeterli araştırma yapılmadan, satıcı firmalar nezdinde karşıt incelemeye gidilmeden sadece şirket yetkililerinin satıcı firmaları tanımadığı ve ödemelerin nakit olduğu yönündeki ifadelerine dayanılarak faturaların sahte olduğu sonucuna varılamaz…”

4- Yukarıda arz ettiğimiz yargı kararlarından da anlaşılacağı gibi hakkımızda yapılan vergi incelemesi soyut kavramlara dayandırılmıştır.                                                                         

     

6-Hukuka aykırı olarak yapılan bu tarhiyata ilişkin Vergi ziyaı ceza uygulaması da yanlış hesaplanmıştır.

 

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI GEREKTİREN NEDENLER:

 

Vergi Mahkemesi kararında; davayı kısmen kabul etmiştir.Oysa Şirketimiz 4811 Sayılı Kanun 7-8 maddeleri gereği “Matrah artırımı” yapması nedeniyle 2000 yılına ilişkin tarhiyatın yapılamayacağı kanaatindeyiz. Bu nedenle Vergi Mahkemesi kararının bozulmasına karar verilmesini talep etmekteyiz.

Vergi Mahkemesinin kararına istinaden Vergi dairesi tahsilat işlemine başlayacaktır bu neden ile; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun 27. maddesi uyarınca yürütmenin durdurulmasını talep etmekteyiz.

 

IV- SONUÇ VE İSTEM:

 

   Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz istemi karara bağlanıncaya kadar Yürütmenin durdurulmasına, temyize konu vergi mahkemesi Kararının bozulmasına ve yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini arz ederiz.

 

DAVACI

*Ekler (Suret) :

  • Vergi Mahkemesi kararı,
  • İmza Sirküleri.
CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!