Coğrafi İşaret Tescilinden Doğan Haklarına Tecavüz Ve Haksız Rekabet Yaratıldığının Tespiti İle Bu Haksız Rekabetin Men’ine Karar Verilmesi Dava Dilekçesi

Coğrafi İşaret Tescilinden Doğan Haklarına Tecavüz Ve Haksız Rekabet Yaratıldığının Tespiti İle Bu Haksız Rekabetin Men’ine Karar Verilmesi Dava Dilekçesi

………  FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE,

DAVACI                                   : (Ad, Soyad, TC, Adres)

VEKİLİ                                     : (Av. Ad, Soyad, Sicil no, Adres)

DAVALI                                   : (Ad, Soyad, TC, Adres)

KONU                                      : Coğrafi işaret tescilinden doğan haklarına tecavüz ve haksız rekabet yaratıldığının tespiti ile bu haksız rekabetin men’ine karar verilmesi isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR                      :

1- İlk kez müvekkilin üretip, satmaya başladığı ve günümüzde çok sayıda bayilikleri bulunan “………” marka kazaklarının üretimini yapmakta olup, bahse konu markayı …/…/… tarihinde ve … sayısıyla tescil ettirmiştir.

2- Müvekkil şirket tarafından yürütülen yoğun pazarlama ve tanıtım faaliyeti sonucunda “…” Markası tekstil pazarında önemli bir paya sahip olmuş, tanınmış marka haline gelmiştir.

3- Ancak davalı … tarafından ithal edilmek istenen kazaklar, müvekkil adına tescilli “……..” markalı coğrafi işaretine tecavüz oluşturmaktadır.

4- Müvekkilin kullandığı tescilli marka aynı zamanda “…” yöresinin “…” isimli coğrafi işaretine de sahiptir. Coğrafi işaretin de müvekkilin izni olmadan kullanılması ve bundan kar elde edilmesi mümkün değildir.

5- Aşağıda yer alan 555 s. KHK 15.maddesinde de belirtildiği üzere adına coğrafi işaret tescil edilmiş olan kişilerin haksız kullanımları önleme hakkı saklıdır. Anılan madde ye göre, “Coğrafi işaret başvurusu yapma hakkına sahip kişiler ile tescil edilmiş coğrafi işareti kullanım hakkına sahip kişiler, üçüncü kişiler tarafından aşağıda sayılanların yapılmasını önleme hakkına sahiptir.

a)Tescilli adın ününden herhangi bir biçimde yarar sağlayacak kullanımlar veya tescil kapsamındaki ürünleri andıran yada çağrıştırabilen ürünlerle ilgili olarak tescilli adın dolaylı veya dolaysız olarak ticari amaçlı kullanımı,”

6- Tarafımızca açıklanan sebepler üzerine kazakların davalı tarafından ithalinin müvekkilin coğrafi işaret tescilinden doğan haklarına tecavüz ve haksız rekabet yarattığının tespitine, davalının bu şekilde yarattığı haksız rekabetin men’ine karar verilmesine isteme zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDEN                     : 555 sayılı KHK./3, 5, 7, 15, 25, 30

DELİLLER                               : 1- Müvekkile ait tescil kayıtları,

   2- Bilirkişi İncelemesi.

SONUÇ VE İSTEM                 : Açıklanan nedenlerle, kazakların davalı tarafından ithalinin müvekkilin coğrafi işarettescilinden doğan haklarına tecavüz ve haksız rekabet yarattığının tespitine, davalının bu şekilde yarattığı haksız rekabetin men’ine karar verilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederiz. …/ …/ …

EKLER                                     :

1-Müvekkile ait tescil kayıtları,

2- Bir adet onaylı vekaletname Örneği

Saygılarımla,

(Tarih)

DAVACI VEKİLİ

(Ad, Soyad, İmza)

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat