Çocuk için koruma kararı bulunması durumunda velayetin tayini

Çocuk için koruma kararı bulunması durumunda velayetin tayini

Velâyet düzenlemesine konu çocuk için koruma kararı varsa, bu husus dikkate alınmalıdır.

4787 Sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş Görev ve Yargılama Usulüne Dair Kanunun 6/2. maddesi; bedensel ve zihinsel gelişmesi tehlikede bulunan veya manen terk edilmiş halde kalan küçüğü, ana ve babadan alarak bir aile yanına veya resmi yada özel sağlık kuruluşuna veya eğitimi güç çocuklara mahsusu kuruma, genel ve katma bütçeli daireler, mahalli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bankalar tarafından kurulmuş teşekkül, müessese veya işletmelere veya benzeri işyerlerine yahut meslek sahibi birinin yanına yerleştirmeye karar vereceğini hükme bağlamıştır.

Korunmaya muhtaç çocuklar, 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun 3. maddesinde de tanımlanmıştır
Velâyet düzenlemesine konu çocuk için alınmış koruma kararının kaldırılması isteniyorsa küçüğe kayyım atanarak davanın çocuk adına kayyım ile koruma kararının kaldırılması istenen kuruma yöneltilmesi gerekir.
Koruma kararının kaldırılması ve koruma altındaki küçüğün velayet hakkının  verilmesi istemli davalarda,  küçük ile davacının yararı çatışmakta ise, küçüğe, Türk Medeni Kanununun 426/2. maddesi gereğince kayyım tayini davanın çocuk adına kayyım ile koruma kararının kaldırılması istenen kuruma yöneltilmesi varsa onlarında gösterecekleri delillerin toplanması sonucuna göre karar verilmesi gerekir.

Koruma kararının kaldırılmasına ilişkin davaların adli yargıda görülmesi gerekir.

Nasıl koruma kararı isteği bir dava ise, korumanın kaldırılması önerisi de çocuğun haklarına etkili önemli bir davadır. Şu halde  davanın, dava tarihinde henüz ergin olmayan çocukların yasal temsilcisine ( veli veya vasi ) yöneltilmesi ve onun huzuru ile incelenip karara bağlanması gerekir.

Hakkındaki koruma kararı kaldırılmış çocuğun yetiştirme yurdunda kaldığı konusunda resmi belgelere aykırı tanık beyanlarına değer verilemez

Küçüğün yetiştirme yurdunda kalındığının tespitine ilişkin uyuşmazlık adli yargının görevi içerisindedir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat