Ceza Kanununda Yer Alan Güvenlik Tedbirleri Nelerdir?

Ceza Kanununda Yer Alan Güvenlik Tedbirleri Nelerdir?

Türk Ceza Kanunu’nun 45 vd. maddelerinde yaptırım türleri olarak cezalar ve güvenlik tedbir­leri düzenlenmiş olup kendi içerisinde hapis ce­zası ve adli para cezası olarak ayrılan cezalar yukarıda incelenmiştir.

Çağdaş ceza hukukunda yaptırım türü ola­rak ceza ön planda olup, kusur esasına dayanır. Güvenlik tedbirleri ise kusur esasına değil, tehli­ke hâline dayanırlar. Bununla birlikte, güvenlik tedbirlerine suçludaki tehlike hâliyle orantılı hükmedildiğine ve TCK’da yaptırım türleri arasında düzenlendiğine göre, bir suç işlenmedikçe, ka­nunda hüküm bulunmadıkça güvenlik tedbirleri­ne hükmedilemeyeceğine. Dolayısıyla bir suç işlenmediği hâlde, yaşam biçimleri dolayısıyla toplum için tehlike oluşturan kişilere uygulanan tedbirler, ceza hukuku anlamında güvenlik tedbiri sayılmaz; bunlar, kolluk tedbiridirler.

Öte yandan güvenlik tedbirlerinin bastırıcı değil, önleyici nitelik taşıdıkları unutulmamalıdır. Güvenlik tedbirlerinin de tıpkı cezalar gibi mah­keme (hâkim) kararına dayanması gerekir.

CEZALAR İle GÜVENLİKTEDBİRLERİ

Arasındaki Başlıca Farklar
Kusursuz ceza olmaz.Güvenlik         tedbirine

hükmedilebilmesi için failin kusurlu olması aranmaz.

Yalnızca gerçek kişile­re uygulanabilir.Tüzel kişiler hakkında da uygulanabilir.
Geçmiş için verilir.Failin gösterdiği tehli­ke nedeniyle gelecek için uygulanır ve su­çun işlenmesini engel­lemeyi amaçlar.
Süreleri kanunda be­lirlenmiştir.Süreleri belli değildir. Bu nedenle af, ertele­me, zamanaşımı gibi konular kural olarak güvenlik tedbirleri ba­kımından geçerli ol­maz.

Kanunumuzda öngörülmüş olan güvenlik tedbirleri şunlardır:

Belli hakları kullanmaktan yoksun bıra­kılma

Eşya müsaderesi

Kazanç müsaderesi

Çocuklara özgü güvenlik tedbirleri

Akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirleri

Suça tekerrür ve özel tehlikeli suçlar

Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirleri

Alkol veya uyuşturucu bağımlısı kişiler hakkında güvenlik tedbiri

Sınır dışı edilme

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat