Ceza Hukuku Sözlük itibari ile suç ve ceza kavramlarını irdeleyen, gündemine alan bir kamu hukuku alanıdır. Yürürlükte olan Ceza hukukumuz, öncelikle Genel ve özel ceza hukuku diye iki bölümden oluşur. Genel ceza hukukunun ilgilendiği husus suç kavramının maddi ve manevi etkileriyle anlatımı, ceza hukukunu benimseyen hakim olan genel kurallar, ceza teriminin tanımı, suçu ortadan kaldırabilecek sebepler, cezayı azaltan ve ortadan kaldıran sebepler gibi bütün suçlar için geçerli olan ilke ve varsayımları kapsamaktadır.

Özel ceza hukukunun ilgilendiği alan ise ülkenin kanunlarına göre suç sayılmakta olan eylemlerin ne gibi davranışlar ve fiiller olduğu olduğu, kapsam ve sınırlarının belirlenmesi , birbirlerinden farklı yönleri ile bu suçlara tahmini cezaları kapsamaktadır. Ceza hukukun en kritik iki temel kuralı suçta ve cezada kanunilik ile suçta ve cezada kusur durumudur.

Suçta Kanunilik İlkesi Nedir?

Suç ve suçun karşılığı olarak belirlenen cezaların ancak kanun ile belirtilmesidir. Bu temel kural, 5237 sayılı Türkiye Ceza Kanununa ait 2. maddesinin 1. fıkrasında yer alan “Kanunun açıkça suç saymadığı bir eylem adına kimseye ceza verilemez ve dahi güvenlik tedbiri uygulanamaz.” Bu durum da suç tanımının gözleri görünür ve açık bir şekilde kanunla düzenlenmesini gerektirmektedir. Belirsiz ifadelerle suç betimlenemez Kanunilik ilkesinin gerektirdiği bir başka kural da aleyhte olan kanunun geçmişe yönelik uygulanamayacağıdır. Suçun işlendiği esnada suç olmayan bir fiilden ötürü , sonradan fiilin suç olarak sayılması sebebiyle kimse geriye dönük yargılanamaz. Aynı şekilde kanunilik ilkesinin getirmiş olduğu bir başka şart da faillerin aleyhine kıyas’ın yasak olmasıdır.

Hukuk dilinde kıyas, herhangi bir kanunda boşluk bulunması durumunda bu boşluğun en benzer hukuk şartları bulunarak doldurulmasını belirtmektedir.

Suçta ve Cezada Kusur İlkesi Nedir?

Ceza hukuku manasında kusur, herhangi bir fiilin isnat imkanı mevcut bir kişi tarafından bilerek ve istenerek uygulanmasıdır. Bir başka deyişle failin cezalandırılabilmesi, fiili bilerek ve isteyerek gerçekleştirmiş olması gerekiyor. Bu kuraldan da sadece fiili kendisi işlemiş failin cezalandırılabileceği ilkesi üretilmiştir. Bir durumun veya eylemin cezalandırılacak bir suç teşkil etmesi için belli şartların mevcut olması lazım. Bu Suçu oluşturan temel hususlar , kanuni, maddi ve hukuka aykırılık unsurlarının yanında manevi unsurlardır.