70-534 exam skills GCFA examination review ICBB test software GSEC training

Cebri İhale İle Satılan Gayrimenkullerde Tahliye – Av. İlayda İrem POLAT

Cebri ihale ile satılan gayrimenkullerde, ihalenin kesinleşmesi ve gayrimenkulun alıcı adına tescilinden önceki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ile belgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekte ise, onbeş gün içinde tahliyesi için borçlu veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse, zorla çıka­rılıp gayrimenkul alıcıya teslim edilir.

İİK md. 135/2 gereğince, gayrimenkulu cebri ihale yolu ile satın alan kimse tescil yaptırdıktan sonra, eğer gayrımenkulde borçlu veya üçüncü kişi varsa, hemen bir tahliye emri gönderil ir.Gayrımenkulde bu­lunan borçlu veya resmi belge ibraz edemeyen 3. kişi, gayrımenkulden icra memuru aracılığı ile zorla çıkarılır.

1- İİK.md.135/2 deki Tahliyenin Şartları

  1. a) İhale Kesinleşmiş ve Gayrimenkul Alıcı Adına Tapuya Kayıt Edilmiş Olmalıdır

İhale süresi içinde itiraz edilmeyerek veya itiraz ve şikayet reddedi­lerek kesinleşmeli ve bunun üzerine gayrimenkul, alıcı adına tapu siciline tescil edilmiş olmalıdır.

  1. b) Üçüncü Kişinin Resmi Belgeye Dayanan Akti Hacizden Sonra Yapılmış Olmalıdır.

Üçüncü kişinin, resmi belgeye dayanan akdi, hacizden önce değil hacizden sonra yapılmış olmalıdır.Hacizden sonra yapılan tasarruflar, alacaklıyı bağlamadığı gibi alıcıyı da bağlamaz.

  1. c) Üçüncü Kişinin Akdini Resmi Belgelere Dayandıramaması

Üçüncü kişi noterce re’sen düzenlenmiş veya onaylanmış kira söz­leşmesine dayandıramamalıdır.

  1. d) Üçüncü Şahıs İİK nıd 276 da Sayılan Kimselerden Olmamalıdır.

Kanunda belirtilen başkaları deyiminden, İİK. Md 276 da belirti­lenlerin dışında kalan 3. kişiler anlaşılmalıdır.

CategoryMakaleler
Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!