Cari Hesap Alacak Davası Dava Dilekçesi

Cari Hesap Alacak Davası Dava Dilekçesi

….. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

                          Birleştirme Taleplidir

DAVACI                                   :(Ad, Soyad, TC, Adres)

VEKİLİ                          :(Ad, Soyad, TC, Adres)

DAVALI                        : (Ad, Soyad, TC, Adres)

KONU                          : Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik ….. TL cari hesap alacağının davalıdan tahsili ile …. Asliye Ticaret Mahkemesinin ….. Esas sayılı dosyası ile birleştirilmesi talebimizdir.

AÇIKLAMALAR          :

1-Davacı müvekkilim şirket, davalıya bir dizi senet vermiştir. Müvekkilimce bu senetlerin bir kısmı ödenerek, davalıdan geri alınmıştır. Aşağıda dökümü bulunan toplamda …. TL bedelli senetler bedelsiz olarak davalıda kalmıştır.

2-Davalı tarafa, muhtelif zamanlarda mail, fax ve mesaj yoluyla bu durum iletilmişse de kötü niyetli olarak bedelsiz senetler müvekkilime iade edilmemiştir.

3-Davacı müvekkilim şirket ile davalı şirket arasında …/…/… tarihinde dağıtıcılık sözleşmesi imzalanmıştır. Müvekkilim sözleşmede geçen yükümlülüklerinin hepsini yerine getirmiş ve bunun için masraf yapmıştır. Davalı şirketin sözleşmeye aykırılıkları nedeni ile müvekkilim iş yapamamış ve zarara uğramıştır.

4-Ticari defterlerin incelenmesinde müvekkilim şirketin davalıya senetlerden dolayı borcu olmadığı anlaşılacağı gibi uğramış olduğu zarar ve kar mahkumiyeti sebebiyle alacaklıdır. Bu hususta …. Asliye Ticaret Mahkemesinin …. Esas sayılı dosyasından tazminat ve alacak davası açılmış olup dosya hala derdesttir. Senetlerle ilgili menfi tespit davası açma hakkımız saklı olup, ayrıca haksız olarak yapılacak icra işlemleri için davalı aleyhine maddi ve manevi tazminat davası açma hakkımızda saklıdır.

HUKUKİ DELİLLER    : Ticari defter, …. Asliye Ticaret Mahkemesi …. Esas sayılı dosya,  tanık beyanı, bilirkişi ve her türlü delil

HUKUKİ SEBEPLER     : HMK, MK, BK ve ilgili sair mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM         : Açıklanan nedenlerle, öncelikle davamızın …. Asliye Ticaret Mahkemesinin …. Esas sayılı dosyası ile birleştirilmesine, davamızın kabulü ile fazlaya dair taleplerimiz saklı kalmak kaydıyla şimdilik ……  cari hesap alacağınıb davalıdan tahsiline karar verilmesini,yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin alacaklıya yüklenmesiyönünde karar verilmesini, bilvekale saygılarımla arz ve talep ederim.

(Tarih)

DAVACI VEKİLİ

(Ad, Soyad, İmza)

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat