Cari Hesap Alacağına Dayalı İlamsız Takip İtirazın İptali Dava Dilekçesi

Cari Hesap Alacağına Dayalı İlamsız Takip İtirazın İptali Dava Dilekçesi

MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                                 : (Ad, Soyad, TC, Adres)

VEKİLİ                                   : Av. (Ad, Soyad, Sicil no, Adres)

DAVALI                                 : (Ad, Soyad, TC, Adres)

KONU                                     :İtirazın iptali, takibin devamı ve %20’den az olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesi talebidir.

HARCA ESAS DEĞER       :

AÇIKLAMALAR

1. Davacı A tarafından davalı B. aleyhine … İcra Müdürlüğünün …sayılı dosyasından başlatılan icra takibi neticesinde davalıya ödeme emri tebliğ edilmiş ve davalı borçlu yetki itirazında bulunmuştur. Yetki itirazı üzerine icra dosyası yetkili. İcra Müdürlüğüne götürülmüş ve borçluya yeniden ödeme emri tebliğ edilmiştir.

2. Borçlu haksız ve kötü niyetli olarak ödeme emrine itiraz ederek icra takibinin durmasına, davacının mağduriyetine neden olmuştur. İcra dosyasına sunulan itiraz dilekçesinde borçlunun “ödeme emrinde belirtilen adda ve miktarda” borcu olmadığı beyan edilmiştir. Ayrıca yine itiraz dilekçesinde davalı borçlunun davacı alacaklıya tüm borçlarının ödendiği iddiası mevcuttur. Davalı borçlu cari hesap ilişkisini kabul edip borç miktarına itiraz etmekte ve o miktarda borcu olmadığını, tüm borcun ödendiğini iddia etmektedir. İspat külfeti cari hesap ilişkisini kabul edip borcu ödediğini iddia eden davalı borçluya geçmiştir.

3. Kötü niyetli ve haksız olarak icra takibine itiraz ederek takibin durmasına neden olan davalı aleyhine, itirazın iptali ile takibin devamına ve %20’den az olmamak üzere icra inkar tazminatına karar verilmesi için huzurdaki davayı açmak zorunlu olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER          : HMK, İİK m. 67, TTK/90 ve ilgili mevzuat.

DELİLLER                            : … İcra Müdürlüğünün … sayılı dosya içeriği, ticari defter ve kayıtlar üzerinde bilirkişi incelemesi ve her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarda açıklanan nedenlerle;

Haksız ve hukuki dayanaktan yoksun itirazın iptali ile takibin devamına,

Kötü niyetli davalı borçlu aleyhine %20’den az olmamak üzere icra inkar tazminatına,

Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafa yüklenmesine karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederiz.

Saygılarımla,

(Tarih)

DAVACI VEKİLİ

(Ad, Soyad, İmza)

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat