CARİ HESAP ALACAĞI LİKİT OLDUĞUNDAN İNKAR TAZMİNATI GEREKİR

CARİ HESAP ALACAĞI LİKİT OLDUĞUNDAN İNKAR TAZMİNATI GEREKİR

YARGITAY 19. Hukuk Dairesİ
ESAS NO : 2012/16708
KARAR NO : 2013/761

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı konusu kalmayan dava hakkında bir karar verilmesine yer olmadığına yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

Davacı vekili, müvekkilinin taraflar arasındaki cari hesaptan kaynaklanan bakiye alacağının tahsili için başlatılan icra takibinin davalının haksız itirazı sonucu durduğunu belirterek itirazın iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı, borcunu ödediğini beyan etmiştir.

Mahkemece, davacı vekilinin, davalının borcunu ödediğini beyan ettiği, davalının borcunu ödediği, davanın konusuz kaldığı gerekçeleriyle karar verilmesine yer olmadığına, şartları oluşmadığı gerekçesiyle de davacının icra inkar tazminatı talebinin reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekilince temyiz edilmiştir.

1- Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına ve 14.06.2012 tarihli duruşmadaki davacı vekilinin beyanlarına göre davacı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan öteki temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2- Dava konusu alacak faturalara dayalı cari hesap alacağı olup likit (muayyen, belirlenebilir) nitelikte bulunduğundan İİK’nin 67/2 maddesi uyarınca davacı lehine icra inkar tazminatına hükmedilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle bu yöndeki istemin reddi isabetsizdir.

SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin diğer temyiz itirazlarının reddine; (2) nolu bentte belirtilen sebeplerle hükmün davacı yararına BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 17.01.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat