Boşanma Davasında Kadının Kusurlarının Neler Olduğu Gerekçeli Kararda Yazılmalıdır

Boşanma Davasında Kadının Kusurlarının Neler Olduğu Gerekçeli Kararda Yazılmalıdır

YARGITAY 2. Hukuk Dairesi
2017/117 E.
2018/12595 K.

MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : Boşanma

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı kadın tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Anayasanın 141/3. maddesi “bütün mahkemelerin her türlü kararları gerekçeli olarak yazılır” buyurucu hükmünü içermektedir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 297. maddesinde de kararın kapsayacağı hususlar ayrıntılı biçimde belirtilmiş olup, bu maddenin 3. bendine göre, mahkeme kararlarında iki tarafın sav ve savunmalarının özeti, anlaştıkları ve anlaşmadıkları hususlar, çekişmeli konular hakkında toplanan deliller, delillerin tartışılması, ret ve üstün tutulma nedenleri, sabit görülen vakıalarda bunlardan çıkarılan sonuç ve hukuki sebebin açıkça gösterilmesi zorunludur. Yerel Mahkeme kararında, “boşanmayı doğuran olaylarda davacının kusurlu olduğu, davalı eşine şiddet uyguladığı, hakaret ve tehditte bulunduğu, şiddetli geçimsizliğe sebebiyet verecek söz ve davranışlarda bulunduğu, davalı eşini aldattığı, davalının daha az kusurlu olduğu, evine eşine, çocuklarına bağlı olduğu ” belirtilerek, Türk Medeni Kanunu’nun 166/1. maddesi uyarınca davanın kabulüne karar verilmiş, kadın az kusurlu denmiş ancak boşanma davasının kabulüne dayanak “vakıalar” ve kadına yüklenen kusurlar ayrı ayrı gerekçede gösterilmemiştir. Yerel mahkemenin hangi delillerle sonuca ulaştığını değil, dayanılan delillerde yer alan hangi vakıanın kabul edildiğini Yargıtay denetimine elverişli şekilde gerekçeli olarak açıklaması zorunludur. Bu nedenle, gerekçesiz şekilde hüküm kurulması usul ve kanuna aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre, diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 06.11.2018(Salı)

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat