BONO VADE TARİHİNİN TANZİM TARİHİNDEN ÖNCE OLMASI

BONO VADE TARİHİNİN TANZİM TARİHİNDEN ÖNCE OLMASI

YARGITAY 12. Hukuk Dairesi
ESAS: 2013/8313
KARAR: 2013/17525

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Bonoya dayalı kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takipte borçlu süresi içinde senedin vade tarihinde tahrifat yapıldığını ileri sürmüş, mahkemece, alınan bilirkişi raporunda tahrifatın varlığı açıkça belirtilmediği gerekçesi ile itirazın reddine karar verilmiştir.

Mahkemece alınan tahrifata ilişkin raporda vade tarihindeki tarihin 10.03.2006 iken sonradan yazılan yazı ile 7 rakamının mükerrer ve bastırarak geçirildiği, bu şekilde tahrifatın oluştuğu dikkate alındığında takibe konu bonoda tanzim tarihi 02.02.2007 olarak belirtildiğinden bu tarih senedin tahrifatsız haline göre vadeden sonrayı kapsamaktadır. 6762 Sayılı TTK.nun 690.maddesi yollamasıyla aynı kanunun 615/son maddesi gereğince bono vadeden sonra tanzim edilemeyeceğinden takibe konulan senet kambiyo senedi vasfında değildir.

O halde mahkemece İİK. 170/a maddesi uyarınca takibin iptaline karar verilmek gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 07.05.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat