Belgenin Hükümsüzlüğü Davası

MARKALAR ARASINDA GÖRSEL VE İŞİTSEL BENZERLİK GÖZE ÇARPTIĞI VE ORTALAMA TÜKETİCİLERİ İLTİBASA DÜŞÜRECEK DERECEDE BİR BENZERLİK BULUNDUĞU – SİCİLDEN TERKİN – HÜKMÜN ONANDIĞI

T.C YARGITAY
11.Hukuk Dairesi
Esas: 2015 / 8072
Karar: 2016 / 3548
Karar Tarihi: 04.04.2016

ÖZET: Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; davacının “……….” markası ile davalının “………” şeklinde öne çıkan markası arasında görsel ve işitsel benzerlik göze çarptığı, davalı markasında küçük kırmızı harflerle ve küçük puntolarla yazılmış “………. Gevrek ve yg” ibaresinin markanın esas unsuru olmayıp tanımlayıcı nitelik taşıması nedeniyle ön plana çıkan unsurun “………..” ibaresi olduğu, ortalama tüketicileri iltibasa düşürecek derecede bir benzerlik bulunduğu, neticeden 556 sayılı KHK’nın 8/b maddesinde belirtilen iltibasın oluştuğu gerekçesiyle YİDK kararının iptaline ve davalı adına tescil edilen markanın hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar verilmiştir. Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı şirket vekili ve davalı TPE vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

(556 S. KHK m. 8)

Dava ve Karar: Taraflar arasında görülen davada ………..Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 30/03/2015 tarih ve 2014/58-2015/43 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı şirket vekili ve davalı TPE vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ………..tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili; müvekkili şirketin “……..” ibareli tanınmış markaların sahibi olduğunu, davalı şirketin kötü niyetli şekilde 2011/39138 başvuru sayılı “……… Y…. Gevrek yg” ibareli marka başvurusunda bulunduğunu, ilan sonrası Markalar Daire Başkanlığına itiraz edildiğini, itirazın reddedilmesi üzerine davalının marka başvurusuna YİDK nezdinde itiraz yapıldığını, YİDK tarafından da itirazlarının reddine karar verildiği ileri sürerek YİDK kararının iptali ile markanın tescil edilmesi halinde hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı TPE vekili; davacı markaları ile davalı başvurusunun benzer olmayıp, iltibasa sebebiyet vermediğini, ayrıca davalının daha önce tescil edilmiş “………” ibareli markasının bulunduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.
Davalı şirket vekili; müvekkili şirketin ”………” ibareli 30. sınıf ürünleri içeren 1999/8206 sayılı markasının bulunduğunu, davacının ”…………” ibareli markaları ile şu ana denk herhangi bir karışıklık oluşmadığını, bütünsel olarak müvekkili markasının davacı markasından farklı olduğunu, iltibas tehlikesi bulunmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; davacının “……….” markası ile davalının “………” şeklinde öne çıkan markası arasında görsel ve işitsel benzerlik göze çarptığı, davalı markasında küçük kırmızı harflerle ve küçük puntolarla yazılmış “………. Gevrek ve yg” ibaresinin markanın esas unsuru olmayıp tanımlayıcı nitelik taşıması nedeniyle ön plana çıkan unsurun “………..” ibaresi olduğu, ortalama tüketicileri iltibasa düşürecek derecede bir benzerlik bulunduğu, neticeden 556 sayılı KHK’nın 8/b maddesinde belirtilen iltibasın oluştuğu gerekçesiyle YİDK kararının iptaline ve davalı adına tescil edilen markanın hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar verilmiştir.
Kararı, davalı şirket vekili ve davalı TPE vekili temyiz etmiştir.
Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı şirket vekili ve davalı TPE vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.
Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı şirket vekili ve davalı TPE vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün onanmasına, aşağıda yazılı bakiye 01,50 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalılardan ayrı ayrı alınmasına, 04.04.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi. 

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat