ÖRNEK 24

 

                        Belediyece Ödeme Emriyle Ecrimisil İstenilmesine İlişkin Durumlarda Açılan Davaya İlişkin Dilekçe

 

 

 

 

                                   NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKINLIĞI’NA

 

 

 

                                                                       YÜRÜTMENİN DURDURULMASI

                                                                       VE DURUŞMA İSTEMLİDİR

 

 

DAVACI                                :

                                                           Cad.                Sk.No:     /

İSTANBUL

 

VEKİLİ                                 :  Av.

                                                           Cad.                İşhanı No:

İSTANBUL

DAVALI                                :                      Belediye Başkanlığı

 

DAVANIN KONUSU           :                      Belediye Başkanlığı Tahsil Şefliğince

                                                                                  Ecrimisil borcunun tahsili için

Müvekkilim adına tanzim ve tebliğ olunan                                                                                gün ve        /         dosya numaralı ödeme emrinin iptali ve

yürütmenin durdurulması, yargılamanın duruşmalı

yapılması istemidir.

TEBLİĞ TARİHİ                 :

MADDİ OLAY                     :  Müvekkilem                                     davalı

                                                                       Belediye Başkanlığının maliki bulunduğu                                                                                                                                no.lu iş-

yerinde kiracı olarak bulunmakta iken ecrimisil istenilmiş

ve ecrimisilin tarafımızdan ödenmesi üzerine dava konusu

ödeme emri tarafımıza tebliğ olunmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER          :  1-Müvekkilem idareden kiralamış olduğu işyerine ait

                                               kiralarını kira kontratı uyarınca düzenli olarak ödemiştir.

2-Kiraları ödemiş olmasına karşın idarece icra takibi

                                               yapıldığı ve yapılan itiraz üzerine takibin durdurulduğu

mahkeme kararından görülmektedir.

                                                  3-İdare ile müvekkilem arasında yapılan kira sözleşme-

                                               sinden (EK-1) de anlaşılacağı gibi müvekkilemin idareyle

kiracı ve kiralayan ilişkisi içerisindedir.

4-Bu durumda idarenin genel hükümler çerçevesinde

                                               müvekkilemden kira borcu için harekete geçmesi gerekir-

ken ecrimisil istemesi ve 2886 sayılı Yasayı dayanak

göstermesi ödeme emrini hukuka uygun kılmaz.

5-2886 sayılı Yasada kimlerden ecremisil istenileceği

                                               belirlenmiştir. Müvekkilem fuzuli şağil değildir.

Taşınmazda kiracı konumundadır.

 

6-Ödeme emri sebep ve konu unsurları yönünden hukuka

                                               aykırıdır, iptali gerekmektedir.

SONUÇ VE İSTEM :  Yukarıda belirtilen sebepler dikkate alınarak idarece

                                               Müvekkilem adına tanzim ve tebliğ olunan                    gün ve

/           dosya numaralı ödeme emrinin iptali ve

yürütmenin durdurulmasını, yargılamanın duruşmalı

yapılmasını ve yargılama giderleri ile vekalet ücretinin

idareye yükletilmesini arz ve talep ederim.

SUBUT DELİLLER             :   EK-1 Kira kontratı

                                                   EK-2           Belediyesine kira ödemelerine ilişkin

Makbuzlar.

EK-3 Bakırköy Sulh Hukuk Mahkemesinin E:       /

sayılı Kararı

HUKUKİ DELİLLER          : 2826 sayılı Yasa, 1580 sayılı Yasa, Medeni Yasa,

                                               Örnek mahkeme kararları.

 

 

 

 

 

 

(İMZA)

 

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!