70-534 exam skills GCFA examination review ICBB test software GSEC training

Belediye Encümeni Kararının İptali İstemi – Av. İlayda İrem POLAT

Yapının Davalı İdare Görevlilerince O Andaki İnşaat Durumunun Somut Ve Ayrıntıya Yer Verilerek Tespit Edildiği Bir Yapı Tatil Tutanağının Düzenlenmediği

Ankara BÖLGE İDARE MAHKEMESİ
6. İdari Dava Dairesi
Esas: 2017 / 232
Karar: 2017 / 187
Karar Tarihi: 23.02.2017
(3194 S. K. m. 32) (2577 S. K. m. 45)

 

İSTEMİN ÖZETİ: Ankara ili, Altındağ ilçesi, Battalgazi Mahallesi, Selçuk caddesi, 131 numarada bulunan yapının ruhsatsız olduğundan bahisle 3194 sayılı İmar kanunun 32. Maddesi gereğince yıkımına ilişkin Altındağ Belediye Encümeninin 16/03/2016 tarihli ve 285-28 sayılı kararının iptali istemiyle açılan davanın reddine ilişkin olarak Ankara 14. İdare Mahkemesince verilen20/12/2016günve E:2016/1970, K: 2016/5611 sayılı karara karşı; hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek istinaf yoluna başvurulmuştur.

 

SAVUNMANIN ÖZETİ: Mahkeme kararında hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek reddi gerektiği savunulmuştur.

İstinaf Başvurusunun Kabulü

TÜRK MİLLETİ ADINA

 

Karar veren Ankara Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesince. 2577 sayılı Yasanın değişik 45. maddesi uyarınca dava dosyası incelenerek gereği görüşüldü;

 

Dava; Ankara ili, Altındağ ilçesi, Battalgazi Mahallesi, Selçuk Caddesi, 131 numarada bulunan yapının ruhsatsız olduğundan bahisle 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32 maddesi gereğince yıkımına ilişkin Altındağ Belediye Encümeni’nin 16/03/2016 tarihli ve 285-28 sayılı kararının iptali istemiyle açılmıştır.

 

İdare Mahkemesince; kısmen yolda kalan uyuşmazlık konusu yapının ruhsata bağlanma olanağı bulunmadığı anlaşıldığından, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinde öngörülen sürenin verilmemesinin yıkım işlemini kusurlandırmayacağı, bu durumda anılan yapının ruhsatsız olduğundan bahisle yıkımına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinde; “Bu Kanun hükümlerine göre ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılar hariç; ruhsat alınmadan yapıya başlandığı veya ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapıldığı ilgili idarece tespiti, fenni mesulca tespiti ve ihbarı veya herhangi bir şekilde bu duruma muttali olunması üzerine, belediye veya valiliklerce o andaki inşaat durumu tespit edilir. Yapı mühürlenerek inşaat derhal durdurulur. Durdurma, yapı tatil zaptının yapı yerine asılmasıyla yapı sahibine tebliğ edilmiş sayılır. Bu tebligatın bir nüshası da muhtara bırakılır. Bu tarihten itibaren en çok bir ay içinde yapı sahibi, yapısını ruhsata uygun hale getirerek veya ruhsat alarak, belediyeden veya valilikten mührün kaldırılmasını ister. Ruhsata aykırılık olan yapıda, bu aykırılığın giderilmiş olduğu veya ruhsat alındığı ve yapının bu ruhsata uygunluğu, inceleme sonucunda anlaşılırsa, mühür, belediye veya valilikçe kaldırılır ve inşaatın devamına izin verilir. Aksi takdirde, ruhsat iptal edilir. Ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapılan bina, belediye encümeni veya il idare kurulu kararını müteakip, belediye veya valilikçe yıktırılır ve masrafı yapı sahibinden tahsil edilir.” hükmü yer almıştır.

 

Yukarıda yer verilen düzenleme ile Yasa koyucu; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı inşaat hakkında hem yıkım, hem de sorumlular hakkında para cezası gibi yaptırımlara karar verilebilmesi için, ruhsatsız inşaat yapıldığının veya ruhsat ve eklerine aykırılık olması halinde de aykırılığın somut ve ayrıntılı olarak belirtildiği bir yapı tatil tutanağının düzenlenmesini ön koşul olarak kabul etmiş bulunmaktadır. Buna göre, ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı bir biçimde yapılaşma etkinliğinde bulunulduğunun imar kanunu düzeni açısından belgelenmesi gerekmektedir. Ayrıca, bu çerçevede düzenlenen yapı tatil tutanağının yapı yerine asılmak suretiyle yapı sahibine tebliğ edilmesi de zorunluluk arz etmektedir. Diğer taraftan, anılan maddede ruhsata bağlanma olanağı bulunmayan yapılar hakkında yapı tatil tutanağının düzenlenmeyeceğine ilişkin bir ayrıma da yer verilmemiştir. Yine yapı tatil tutanağından sonra ilgililere tanınan bir aylık sürenin başlangıcı için öncesinde bir tespitin olması gerektiği de açıktır.

 

Dosyanın incelenmesinden, iptal istemine konu belediye encümeni kararında, imar planında yolda kalan ruhsatsız yapının 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi uyarınca yıkımına karar verildiği anlaşılmaktadır.

 

Davalı idarenin savunma dilekçesinde de, imar affı başvurusu bulunmayan davacıya ait yapının yol güzergahında kalması ve ruhsatsız olması nedenleriyle dava konusu yıkım işleminin 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesine dayanılarak tesis edildiği belirtilmiş bulunmaktadır

 

Olayda, imar planında yolda kaldığının ve ruhsatsız olduğunun belirtilmesi suretiyle 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesine dayanılarak yıkımına karar verilen yapının, davalı idare görevlilerince “o andaki inşaat durumunun” somut ve ayrıntıya yer verilerek tespit edildiği bir yapı tatil tutanağının düzenlenmediği, dolayısıyla tesbite ilişkin tutanağın yapı yerine asılması suretiyle yapı sahibine tebliğ edilmediği, sonuç olarak anılan maddede düzenlenen zorunlu usuli işlemler gerçekleştirilmeden doğrudan yıkım işlemi tesis edildiği görülmektedir.

 

Bu itibarla, dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle, istinaf başvurusunun KABULÜNE, Ankara 14 İdare Mahkemesince verilen 20/12/2016 gün ve E2016/1970, K.2016/5611 sayılı kararın KALDIRILMASINA; 2577 sayılı Yasa’nın 45/4. maddesi uyarınca yapılan inceleme sonucunda dava konusu işlemin İPTALİNE; aşağıda dökümü yapılan, mahkeme ve istinaf safhasına ait toplam 437,20-TL yargılama giderinin ve yürürlükteki Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre 990,00-TL vekalet ücretinin davalı idare tarafından davacıya ödenmesine posta gideri avansından artan miktarın istenilmesi halinde istinaf başvurusunda bulunana iadesine, 23.02.2017 tarihinde oybirliğiyle 2577 sayılı Yasanın değişik 45. maddesinin 6. fıkrası uyarınca kesin olarak karar verildi.

CategoryMakaleler
Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!