BANKADAN KULLANILAN BİRDEN FAZLA KREDİDEN DOLAYI KESİNTİLERİN TAHSİL ŞEKLİ

BANKADAN KULLANILAN BİRDEN FAZLA KREDİDEN DOLAYI KESİNTİLERİN TAHSİL ŞEKLİ

T.C
YARGITAY
13. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO.2015/35840
KARAR NO.2016/177
KARAR TARİHİ.06/01/2016
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

ÖZET: objektif dava birleşmesi-görev-aynı bankadan kullanılan birden fazla krediden dolayı yapılan kesintilerin iadesi isteminde,- her bir kesinti miktarı değil-, davacı tüketicinin “taleplerinin tamamının miktarı dikkate alınarak” (HMK 110) hakem heyetinin görev sınırında kalıp kalmadığının tespit edilmesi gerektiği

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, davalı bankadan kredi kullandığını kullandığı krediler nedeni ile kendisinden haksız kesintiler yapıldığını bu nedenle davalı hakkında 5.469,44 TL.icra takibinde bulunduğunu ancak davalı bankanın takibe itiraz etmesi nedeni ile takibin durduğunu ileri sürerek itirazının iptali ile takibin devamına ve icra inkar tazminatına karar verilmesini istemiştir.
Davalı, davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece her bir kredinin ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiği buna göre her bir kredi nedeni ile tahsil edilen masrafın 2.000 TL yi geçmediğinden bahisle davanın reddine karar verilmiştir. Hüküm davacı tarafça temyiz edilmiştir.

1-Mahkemece her ne kadar her bir kesintinin hakem heyeti görevine girdiğinden bahisle dava şartı yokluğu nedeniyle dava reddedilmiş ise de dava konusu olayda objektif dava birleşmesi olduğu davacının aynı davalıya karşı olan birbirinden bağımsız birden fazla talebini aynı dava dilekçesinde ileri sürme imkanı vardır. Buna göre HMK 110 maddesine göre “ Davacı, aynı davalıya karşı olan, birbirinden bağımsız birden fazla asli talebini, aynı dava dilekçesinde ileri sürebilir.” davacının taleplerinin tamamının miktarı dikkate alındığında hakem heyetinin görev sınırını aştığı sabittir. O halde mahkemece işin esası incelenerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

2-Bozma sebebine göre davacının sair temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına

SONUÇ: Yukarıda açıklanan 1 nolu bent gereğince hükmün davacı yararına BOZULMASINA, ikinci bent gereğince sair temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 06/01/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat