BANKA KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

BANKA KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

BANKA KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar

Bir taraftan ….. adresinde mukim ….. Bankası A.Ş. ….. Şubesi/Genel Müdürlüğü (işbu sözleşmede kısaca “BANKA” olarak anılacaktır) ile diğer taraftan ….. adresinde mukim ….. (işbu sözleşmede kısaca “ODA” olarak anılacaktır). Aşağıda belirtilen hususlarda mutabakata varmışlardır.

2- Konu

İşbu protokol, banka tarafından, ODA üyelerine; banka nezdinde kredi müşterilerinin imzalaması için hazırlanmış olan Genel Kredi ve Teminat Sözleşmesi hükümleri kapsamında aylık eşit ödemeli taksitli ticari kredi kullandırılmasına ilişkin Genel Esasları düzenlemektedir.

3- Kredi Talebi

ODA üyelerinin, odaya kredi taleplerini yazılı olarak iletmeleri üzerine, ODA tarafından kredi başvurusunda kullanılmak üzere kayıt belgesi verilmesi suretiyle, kendilerini banka şubesine yönlendirecektir. Bankaya kredi başvurusunda;

Gerçek Kişiler ve Şahıs Şirketlerinden İstenecek Belgeler

–    Oda kayıt belgesi,

–    Noter tasdikli imza sirküleri,

–    Nüfus cüzdanının noter onaylı veya muhtar onaylı örneği,

–    Vergi levhası fotokopisi,

–    Çiftçi ise çiftçilik belgesi,

–    İkametgah belgesi,

–    Gerçek kişiye ve/veya şirkete ait gayrimenkul fotokopileri ve araç ruhsat fotokopileri,

–    Son iki yıla ait bilanço, gelir tablosu, güncel en yakın tarihli mizan,

Tüzel Kişilerden İstenecek Belgeler

–    Şirket Anasözleşmesi,

–    Şirketi temsile yetkili kişilerin nüfus cüzdanının, noter onaylı veya muhtar onaylı örneği,

–    Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış, şirket yetkililerini gösterir yetki belgesi,

–    Şirketin yetkililerinin imza sirküleri,

–    Vergi levhası fotokopisi,

–    Şirketin kuruluş ve değişikliklerini gösterir ticaret sicil gazetesi fotokopileri,

–    Firma ve/veya ortaklarına ait gayrimenkul fotokopileri ve araç ruhsatı fotokopileri,

–    Son iki yıla ait bilanço, gelir tablosu, güncel en yakın tarihli mizan.

Banka, kredi talebinde bulunanlardan, yukarıda belirtilen belgeler dışında dilediği belgeyi talep edebilecektir.

Banka, ODA üyelerinin kerdi başvurularını kendi kriterlerine göre değerlendirecek olup, kredi kullandırıp kullandırmama konusunda muhayyerdir.

4- Kredi Limiti

Banka kredi talebinde bulunan üyelerin taleplerinin değerlendirmesini yapacak, uygun bulduğu miktar üzerinden ve bankanın belirlediği koşulların oda üyesi tarafından yerine getirilmesinden sonra bankanın koşullarına göre banka tarafından tek yanlı olarak belirlenecek azami limite kadar kredi kullandıracaktır.

5- Nakit Kredi ve Faiz Oranı

Banka kredinin vadesine bağlı olarak dilediği faiz oranını uygulamakta serbesttir. Faiz oranları değiştiğinde banka ODA’ya, uygulanacak faiz oranlarını yazılı olarak bildirecektir.

İşbu protokole konu, ODA üyelerine kullandırılacak krediler ile ilgili olarak uygulanacak faiz oranları, işbu protokolün ayrılmaz bir parçası olan Ek-1’de belirtilmiştir.

6- Teminat

–    İşletme finansmanı için kullandırılan kredi teminatı olarak firma ortaklarının şahsi kefaleti ve/veya 3.şahıs şahsi kefaleti, gayrimenkul ipoteği teminatları alınabilecektir.

–    Teminata konu ipoteğe konu taşınmaz dain-i mürtehin olmak suretiyle ….. Sigorta A.Ş.’ne sigorta ettirilecektir.

Banka yukarıda belirtilen kredi teminatlarının herhangi birini ya da hepsini üyelerden talep etme hakkın asahiptir.

7- Süre

İşbu protokolün yürürlük süresi imza tarihinden itibaren 1 (bir) yıldır. Taraflarca aksi belirtilmediği durumda otomatik olarak uzayacaktır. Taraflar dilediği zaman ve herhangi bir neden göstermek zorunda olmaksızın bir ay önceden yazılı olarak bildirimde bulunmak kaydıyla işbu protokolü tek taraflı olarak feshedebilirler. İşbu protokol sona erse veya feshedilse dahi yürürlükte bulunduğu dönem için hüküm doğurmaya devam eder.

8- İkametgah ve Tebligat Adresleri

Taraflar, işbu protokol sebebiyle yapılacak tüm bildirimler için işbu protokolün birinci maddesinde belirtilen adreslerini yasal ikametgah ve tebligat adresi olarak belirlediklerini kabul ve beyan ederler. Taraflar, bu adreslerde meydana gelebilecek değişikliği diğer tarafa yazılı olarak bildirmedikleri takdirde, bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

9- Delil Sözleşmesi

ODA, işbu protokolün uygulanmasından çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Banka’nın yasal defter ve kayıtlarını, bilgisayar kayıtlarının, mikrofilm ve mikro fişlerinin kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, dava halinde banka defterlerinin usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklifi hakkından feragat ettiğini kabul ve beyan eder.

10- Uyuşmazlıklarda Yetkili Merciler

İşbu protokolün uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde ….. mahkeme ve icra müdürlükleri yetkili olacaktır.

Taraflar işbu ……… maddeden ve … sayfadan oluşan işbu protokolün tamamını okuduklarını ve mutabakata varmak suretiyle .. / .. / …. tarihinde imzaladıklarını kabul ve beyan ederler. İşbu protokol iki nüsha olarak düzenlenmiş olup, bir nüshası banka nezdinde diğer nüshası da ODA nezdinde muhafaza edilecektir.

….. Bankası A.Ş.                                        ….. Odası

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat