BANKA KREDİSİ KESİNTİLERİNİN İADESİ DAVASINDA FAİZ TÜRÜ VE ORANLARI

BANKA KREDİSİ KESİNTİLERİNİN İADESİ DAVASINDA FAİZ TÜRÜ VE ORANLARI

YARGITAY 13. Hukuk Dairesi
ESAS: 2015/33913
KARAR: 2015/37918

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

K A R A R

Davacı, davalı bankadan kredi kullandığını, davalıdan kullanmış olduğu kredi nedeniyle dosya ücreti, ipotek ve plan değişiklik ücreti adı altında kesinti yapıldığını belirterek yapılan 1.200 TL kesintinin kesinti tarihinden itibaren işleyecek avans faiziyle birlikte davalıdan tahsilini istemiş, 28.05.2015 tarihli duruşmada talebini ıslah ederek 6.860 TL’ne çıkarmıştır.

Davalı, davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının aşağıdaki bendin dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekir

2-Davacı eldeki dava ile, kendisinden haksız yere tahsil edilen toplam 6.860 TL’nin temerrüt tarihinden itibaren avans faizi ile birlikte davalıdan tahsilini istemiştir. Mahkemece, hükmedilen alacak miktarına dava ve ıslah tarihinden itibaren faiz uygulanmıştır. 6098 sayılı B.K.’nun 117. maddesi hükmü uyarınca muaccel bir borcun borçlusu, alacaklının ihtarı ile mütemerrit olur. Dava konusu olayda davacı,4 davalıyı dava tarihinden evvel 23.03.2012 tarihinde 4000 TL yapılandırma ücreti ile kredi kartından alınan hesap işletim ücretlerinin tespit edilerek tarafına iadesini istemekle bu miktar yönünden davalı bu tarihte temerrüde düşmüştür. Bu nedenle davalı, hükmedilen alacağın 4000 TL’lik kısmı yönünden bu tarihte temerrüde düşmüştür. Bu itibarla mahkemece hükmedilen alacağın 4000 TL’lik kısmına temerrüt tarihi olan 23.03.2012 tarihinden, dava dilekçesinde istenen 1200 TL’lik kısmına dava tarihinden, ıslah ile artırılan 1660 Tl’lik kısmına ıslah tarihi olan 28.05.2015 tarihinden itibaren faiz yürütülmesi gerekirken, dava ve ıslah tarihinden itibaren faize hükmedilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir. Ne var ki yapılan bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden kararın düzeltilerek onanması usulün 438/7 maddesi gereğidir.

SONUÇ: Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenlerle davacının diğer temyiz itirazlarının reddine, ikinci bentte açıklanan nedenle gerekçeli kararın hüküm başlıklı bölümünün ikinci bendinin tümüyle hükümden çıkartılarak yerine “ Davanın KABULÜ ile, 6.680 TL alacağın 4.000 TL’nin 23.03.2012 tarihinden,1.200 TL’sinin dava tarihinden, 1.660 TL’sinin ıslah tarihi olan 28.05.2015 tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalı bankadan alınarak davacıya ödenmesine,” söz ve rakamlarının yazılmasına, hükmün düzeltilmiş bu şekli ile ONANMASINA, HUMK’nun 440/III-2 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 24/12/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat