Banka Kredisi Hayat Sigortasından Kaynaklanan Alacak Dava Dilekçesi

Banka Kredisi Hayat Sigortasından Kaynaklanan Alacak Dava Dilekçesi

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                                               : (Ad, Soyad, TC, Adres)

VEKİLİ                                                  : (Ad, Soyad, TC, Adres)

DAVALI                                                : (Ad, Soyad, TC, Adres)

TALEP KONUSU                               Bankadan kullanılan kredi nedeniyle    yapılan  hayat sigortası gereği bakiye kredi borcun ödenmesi istemini içerir dilekçedir.

DAVA DEĞERİ                                               :

1-) Müvekkilimin murisi …. …. İle   .. Bank A.Ş. … Şubesi arasında …/…/… tarihinde ….. konut kredisi sözleşmesi akdedilmiş ve kredi sözleşmesi gereğince kendisine hayat sigortası yapılmıştır. (EK-1)  Hayat sigortası için kendisinden her ay …. TL. sigorta primi kesilmiştir. (EK-2)

2-) Muris, …/…/… tarihinde vefat etmiş olup (EK-3) Öldüğü tarihte toplam …. TL ‘lik kredinin … ayını ödemiş ve geriye … ay ve toplamda … TL. bakiye borcu kalmıştır. Müvekkilimiz, bakiye kredi borcunun ödenmesi için başvuru yaptığında  (EK- 4) … Sigorta A.Ş. murisin poliçenin düzenlenmesi sırasında ölümüne neden olan …. Ölümcül hastalığını gizlemiş olduğu sebebine dayanarak ödeme yapmaktan imtina etmiştir. (EK- 5)

3-) Muris …. ….. , Bank A.Ş.’den kredi kullanırken yapılan hayat sigortası sırasında ölümcül hastalığını bilmemekte olup,  haberdar olmadığı bu durumun sigortacıya ayrıca bildirilmemiş olmasının gerçeğe aykırı beyanda bulunma şeklinde anlaşılması açıkça kötüniyetli bir tutumdur.

Şöyle ki, davalı …. Sigorta A.Ş.’nin  … Acentesi elemanlarınca sigorta sözleşmesinin yapılmasından önce sigortalının birtakım rahatsızlıklarının olduğu bilinmekte, özellikle de kolunda damar yolu açıcı takılı iken evinde görüp poliçeyi düzenledikleri ve bu duruma istinaden yüksek oranda prim temin etmek amacıyla hareket ettikleri bilinmektedir. Bu husus dilekçemiz ekinde isimleri yer alan tanıklarımızın (EK- 6) beyanları ile de  açıkça görülecektir.

4– ) Hal böyle olmakla, kendi sağlık durumuyla ilgili beyanı alınmamış olan murisin sağlık durumunu gizlemesi gibi bir durum da söz konusu olmadığından … Sigorta A.Ş.’nin ödemekten imtina ettiği miktar için huzurdaki işbu  davayı açmak zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER                                  : Türk Ticaret Kanunu 1435, 1436, 1438, 1439. Maddeleri,  Hayat Sigortası Genel  Şartları C.2/2 ve sair ilgili mevzuat.

DELİLLER                                                    :   

1- …/…/… tarihli sigorta poliçesi

2– Müvekkilimin yapmış olduğu ödemeyi gösterir  …/…/… tarihli dekont

3- …/…/… tarihli ölüm tutanağı

4- …/…/… tarihli …Sigorta A.Ş.’ye başvuru dilekçesi

5- …. Sigorta A.Ş.’nin …/… /… tarihli cevap yazısı

6- Tanık listesi

NETİCE VE TALEP              : Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle,  müvekkilim murisinin bakiye borcu olan ….TL. nin …/…/… tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte tahsili, yargılama masrafları ile avukatlık ücretinin karşı tarafa tahmili yönünde karar ittihazını bilvekale saygıyla talep ederiz.

EKLER                                                                                  : 1- …/…/… tarihli sigorta poliçesi

2- Müvekkilimin yapmış olduğu ödemeyi gösterir  …/…/… tarihli dekont

3- …/…/… tarihli ölüm tutanağı

4- …/…/… tarihli … Sigorta A.Ş.’ye başvuru dilekçesi

5- …. SigortaA.Ş.’nin …/…/… tarihli cevap yazısı

6- Tanık listesi

7- Bir adet onaylı vekaletname örneği.

Saygılarımla,

(Tarih)

Davacı Vekili

(Ad, Soyad, İmza)

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat