AVUKATLIK ÜCRET SÖZLEŞMESİ BULUNMAMASI – HAKSIZ AZİL

AVUKATLIK ÜCRET SÖZLEŞMESİ BULUNMAMASI – HAKSIZ AZİL

T.C.
YARGITAY
13. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO. 2015/36818
KARAR NO. 2017/512
KARAR TARİHİ. 24.1.2017
 

1136/m.164/4

ÖZET : Dava, vekalet ücreti alacağına dair olup, taraflar arasında yazılı ücret sözleşmesi bulunmamaktadır. Uyuşmazlığın çözümü açısından ücret sözleşmesinin bulunmadığı durumlarda Avukatlık Kanununun 164/4. maddesi uygulanmaktadır. 164/4. maddesinde “Avukatlık ücretinin kararlaştırılmamış olduğu veya taraflar arasında yazılı ücret sözleşmesinin bulunmadığı yahut ücret sözleşmesinin belirgin olmadığı veya tartışmalı olduğu veya ücret sözleşmesinin ücrete dair hükmünün geçersiz sayıldığı hallerde, değeri para ile ölçülebilen dava ve işlerde asgari ücret tarifelerinin altında olmamak koşuluyla ücret itirazlarını incelemeye yetkili merci tarafından davanın kazanılan bölümü için avukatın emeğine göre ilamın kesinleştiği tarihteki müddeabihin değerinin yüzde onu ile yüzde yirmisi arasındaki bir miktar avukatlık ücreti olarak belirlenir.” şeklinde düzenleme yer almaktadır.

Somut olayda; taraflar arasında düzenlenmiş yazılı ücret sözleşmesi olmadığı, davacı avukatın davalı şirketin vekili olarak icra dosyasında işlem yaptığı çekişme konusu değildir. Mahmece azlin haksız olduğu kabul edilerek bilirkişi raporu doğrultusunda hüküm kurulmuştur. Haksız azil sebebiyle davacı avukat, Avukatlık Kanunu hükümleri gereğince akdi vekalet ücreti istemeye hak kazanmış ise de; vekalet ücreti hesabında, % 10 ile % 20 arasında oran belirlenirken hangi ölçünün esas alındığının da mahkemece gerekçelendirilmesi gerekmektedir. İcra dosyasında takip işlemlerinin yapılmış olması yeterli bir kıstas değildir, usulüne uygun olarak takip işlemlerinin yapılması vekilin asli görevidir. Avukatlık Kanunu 164/4 maddesi gereğince hesaplama yapılırken % 10 oranın aşılması halinde bunun sebepleri açıklanmalıdır. Hal böyle olunca, yukarıda açıklanan doğrultuda inceleme yapılarak avukatın hakettiği ücrete dair oran ve nedenleri belirlenerek sonucuna göre hüküm tesis edilmesi gerekir.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat