Avukatlık sözleşmesi yapılmasına rağmen vekaletin verilmemiş olması halinde vekalet ücreti

Avukatlık sözleşmesi yapılmasına rağmen vekaletin verilmemiş olması halinde vekalet ücreti

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, avukatlık sözleşmesi yapılmasına rağmen vekaletin verilmemiş olması halinde, avukatın vekalet ücreti talep edemeyeceği görüşündedir.

Konuya ilişkin karar özeti aşağıdaki gibidir;

T.C

YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ

ESAS NO:2008/6473 E

KARAR NO:2008/9508 K

TARİH:27.05.2008

“…Somut olayda, davalı taraf, sözleşmenin imzalanmasından sonra, dava açmaktan vazgeçmiş ve davacıya vekaletname vermemiştir.

Taraflar arasında yapılan “Avukatlık Ücret Sözleşmesi” başlığı altında yapılan söz­leşmenin 7. maddesinde “Müvekkilin bu sözleşmenin akdinden sonra, vekalet verme­mesi, dosyasını geri alması dummunda avukat sözleşmeyi haklı sebebe dayanarak bo­zabilir. Bu durumda, sözleşmede belirtilen ücretin tamamı avukatın ilk isteminde derhal ödenir”. Mahkeme davanın kabulüne ilişkin kararının gerekçesini sözleşmenin bu hük­müne dayandırmıştır.

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 164. maddesi uyarınca “Avukatlık ücreti avuka­tın hukuki yardımının karşılığı olan meblağı veya değeri ifade eder”. Hukuki yardımda bulunmayan avukat, avukatlık ücreti talep edemez.

Borçlar Kanunu’nun 396. maddesi uyarınca “vekaletten azil ve ondan istifa her za­man caizdir”. Bu hükme göre, müvekkil vekili azletmek hakkından, vekil de istifa ede­bilmek hakkından önceden vazgeçemez. Anılan hükmün emredici olması nedeni ile buna bağlı olan ceza koşulu da geçersizdir.

Ne var ki, Avukatlık Kanunu’nun 174. maddesinde ise “Avukatlık azli halinde ücretin tamamı verilir”. Bu hüküm de yasal ceza koşuludur. Avukat ve müvekkil arasındaki avukat­lık sözleşmesi hukuki ilişkisinde BK’nın 396. madde hükmü uygulanmayıp Avukatlık Ka­nunu’nun 174. maddesinin uygulanacağı açıktır. Dolayısı ile anılan 174. maddenin uygula­nabilmesi halinde vekil eden ücretin tamamını ödemekle yükümlüdür. Ancak, Avukatlık Kanunu’nun 174. maddesinin uygulanabilmesi için de avukatın hukuki yardımı yapması yahut ücrete hak kazanacak biçimde hukuki yardımının bir bölümünü sağlaması gerekir. Aksi halde, avukatın ücrete hak kazandığından söz edilemez. Zira, Avukatlık Kanunu’nun 174. maddesi, avukatın ücretinin teminat altına alınması amacını taşır. Henüz ücrete hak kazanmamış avukat 174. maddede yer alan “Ücretin tamamı verilir” hükmünden yararlana­maz. Taraflar arasındaki hukuki ilişkide Avukatlık Kanunu’nun 174. maddesi uygulanmadığı takdirde ise, BK’nın 396. maddesi uygulanmalı, henüz kendisine dava açılması talimatı ve vekaletname verilmeyen, dolayısı ile hukuki yardıma başlamayan davacı avukatın, sözleş­menin anılan hükmünden yararlanarak ücreti talep hakkının varlığı kabul edilmemelidir.

Nitekim, Avukatlık Kanunu’nun 165. maddesi uyarınca “sulh veya her ne suretle olursa olsun taraflar arasında anlaşmayla sonuçlanan ve takipsiz bırakılan işlerde her iki taraf avu­kata ücretinin ödenmesi hususunda müteselsil borçlu sayılırlar”. Görüldüğü üzere, bu hük­mün uygulanabilmesi açılmış bir dava olmasına bağlıdır. Avukatlık Kanunu’nun avukatlık sözleşmesi başlığım taşıyan U. kısım m. 163 ve avukatlık ücretini tanımlayan 164, 165 ve anılan 174. maddenin 1. fıkrası birlikte yorumlanmalıdır. Böyle olunca sulh yahut anlaşma amacıyla feragat ve kabul halinde ücretin tamamından müteselsilcn sorumlu olması için dava açılması; azil halinde “ücretin tamamı verilir” yasal cezai koşulun uygulanabilmesi için de hukuki yardımın başlaması; yani dava açma üstlenilmiş ise davayı takip için hukuki yar­dım amacıyla gerekli hazırlıkların tamamlanmış olması gerekir. Somut olayda ise, avukatlık ücret sözleşmesinde izale-i şüyu davasının davacı avukat tarafından takip edilmesi kararlaştı­rılmış ise de, vekaletname verilerek henüz davayı takip talimatı verilmediği anlaşılmaktadır. Olayda, 174. madde hükmünün uygulanması imkanı bulunmadığına göre, sözleşmenin anılan koşulu BK’nın 396. maddesi uyarınca geçersizdir, davacı avukata avukatlık ücretini talep hakkını vermez. 27.05.2008

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat