Avukatın Senedi Başkası Adına İcraya Koyması Disiplin Suçudur

Avukatın Senedi Başkası Adına İcraya Koyması Disiplin Suçudur

TBB DİSİPLİN KURULU KARARI
Tarih – Esas No – Karar No Konu
T. 28.01.2011
E. 2010/555
K. 2011/57
* Avukatın mesleğin itibarini zedeleyecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınmak zorunda olması
* Avukatın, mesleki çalışmasını kamunun inancını ve mesleğe güvenini sağlayacak biçimde ve işine tam sadakatle yürütmesi
(1136 sayılı AV. K. m. 34; TB

Şikâyetli avukat hakkında, şikâyetçiler tarafından imzalanmayan 12.12.2002 düzenleme, 03.01.2003 vade tarihli, 2.500,00.-TL. sı bedelli bonoyu, senette alacaklı görünen ve şikayetçiler ile alacak borç ilişkisi olmayan, şikayetçileri de tanımayan O.K.’nin başka bir iş nedeniyle daha önce verdiği vekaletnameyi kullanarak bilgisi dışında alacaklı vekili sıfatı ile Ankara 29. İcra Müdürlüğünün 2003/10235 Esasında kayıtlı olarak icra takibi başlattığı iddiası ile başlatılan disiplin kovuşturması sonucunda Baro Disiplin kurulunca eylem sabit görülerek disiplin cezası tayin edilmiştir.

Şikâyetli avukat savunmasında, 2003 yılında M.A. isimli şahıs tarafından kendisine icraya konulması için senet getirildiğini, kendisinin senedi getiren bu şahsa senedi icraya koyabilmesi için vekâletname getirmesini söylediğini ancak senedi getiren şahsın vekâletname vermediğini, senedi güvendiği bir müvekkili adına icraya koymasını istediğini kendisinin de müvekkili O.K.’ya danışarak senedi icraya koyduğunu, tebligat yapılamaması nedeniyle ilanen tebligat yapıldığını, yaptığı tahsilâtı senedi kendisine getiren şahıs öldüğü için eşi A.A.’ya ödediğini, senedi adına icraya koyduğu O.K. tarafından herhangi bir şikâyet olmadığını bildirmiştir.

Baro Disiplin Kurulu, şikâyetli avukatın eylemini Avukatlık Yasasının 34.maddesi ile Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarının 3 ve 4.maddelerine aykırı olduğunu kabul ile eylemin niteliği ve ağırlığının nazara alındığı bildirilmek suretiyle şikâyetli avukatın 340,70.-TL.sı para cezası ile cezalandırılmasına” karar vermiş, karara şikayetli avukat tarafından itiraz edilmiştir.

Şikâyetli avukatın disiplin kovuşturmasına konu eylemi ile ilgili olarak Ankara 6.Ağır Ceza Mahkemesinin 2008/37 Esasında kayıtlı olarak “Görevi kötüye kullanmak” suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkemece 2008/353 Karar sayılı ve 23.10.2008 tarihli kararı ile şikâyetli avukatın görevini kötüye kullandığı kabul edilerek, 765 sayılı TCK. nun 240/1–2, 59/2.maddeleri uyarınca beş ay hapis ve 285,00.-YTL. adli para cezası ile cezalandırılmasına, hapis cezasının 647 sayılı yasanın 4/1.maddesi uyarınca 1.350,00.-YTL. Adli para cezasına çevrilmesine, aynı yasanın 6.maddesi uyarınca cezanın ertelenmesine karar verildiği, kararın Yargıtay 4.Ceza Dairesi tarafından 09.02.2010 tarihinde onandığı, dosya içindeki mahkeme kararından ve ekindeki kesinleşme şerhinden anlaşılmıştır.

Avukatlık Yasasının 34.maddesi “Avukatlar yüklendikleri görevleri bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun bir biçimde davranmak ve Türkiye Barolar Birliğince belirlenen meslek kurallarına uymakla yükümlüdürler”, Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarının 3. maddesi “Avukat mesleki çalışmasını kamunun inancını ve mesleğe güvenini sağlayacak biçimde ve işine tam bir sadakatle yürütür ”, aynı Meslek Kurallarının 4.maddesi “Avukat mesleğin itibarini zedeleyecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınmak zorundadır. “ hükümlerini içermektedir.

Şikâyetli avukatın, tahsil için kendisine verilen senedi, daha önce başka bir iş için kendisinde vekâleti olan O.K. adındaki kişiye, bu kişinin haber ve onayı olmaksızın ciro ederek bu kişi adına icra takibi başlatmasından ibaret eylemi kesinleşen mahkeme kararı ile “Görevi kötüye kullanma” suçunu oluşturduğu gibi aynı zamanda Avukatlık Yasasının 34.maddesi ile Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarının 3 ve 4.maddelerine aykırı olmakla disiplin suçunu da oluşturmaktadır.

Bu nedenlerle, Baro Disiplin Kurulunun eylemin disiplin suçunu oluşturduğunu ilişkin değerlendirmesinde ve eylemin niteliği ve ağırlığı, aynı zamanda suç teşkil etmesi, Avukatlık Yasasının 158.maddesindeki ilkeler de nazara alındığında para cezası tayini isabetli ise de para cezalarında eylem tarihinden sonra yapılan yasal değişiklikle “214.00.-TL. sı para cezası kabul edilmiş olmakla Baro Disiplin Kurulunun 340.70.TLsı para cezası kararının 214.00.TL para cezasına çevrilmesi suretiyle Düzeltilerek Onanması gerekmiştir.

Sonuç olarak, şikâyetli avukatın itirazının kabulü ile, Baro Disiplin Kurulunun “ 340,70.-TL. sı para cezası verilmesine” ilişkin kararının 214.00.TL.sı Para cezasına çevrilmesi suretiyle DÜZELTİLEREK ONANMASINA, şikayetli Avukat S.T.’nin 214.TL PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA oybirliği ile karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat