Avukatın Kararda Olmayan Vekalet Ücretini Tahsile Koyması

Avukatın Kararda Olmayan Vekalet Ücretini Tahsile Koyması

TBB DİSİPLİN KURULU KARARI

Tarih – Esas No – Karar No Konu
T. 30.05.2015
E. 2015/163
K. 2015/394

Kararda yazılı olmayan vekâlet ücreti, takdir edilmiş gibi takip sırasında istemez.

Av.Yas. 34, 134 TBB Mes. Kur 3, 4

Yazdırmak için tıklayınız

İtirazın süresinde olduğu anlaşıldığından gereği görüşülüp düşünüldü:

Şikâyetli avukat hakkında “… Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2013/693 esas sayılı dosyasında yapılan bilirkişi incelemesine göre; … rakamının … sinin değiştirilerek … yapıldığı … rakamının sonradan eklemediği kanaatine varılmıştır. Bu nedenle bu belgede bir tahrifat yapılmadığı ortaya çıkmıştır. Ancak bir avukatın karşı taraf vekâlet ücreti kararı olmaksızın karşı taraftan vekâlet ücreti hesap edip, ödeme ile ilgili belge alınması 1136 sayılı Avukatlık Kanunu 34. maddesine aykırı davranmıştır. Bu nedenlerle şikâyetli avukat hakkında disiplin kovuşturması açılması yönünde kanaat oluşmuştur.” gerekçesi ile açılan disiplin kovuşturması sonucu eylem sabit görülerek disiplin cezası tayin edilmiştir.

Şikâyetli avukat savunmalarında özetle; şikâyetçi ile eski eşi S. arasında boşanma davasının görüldüğünü, 17.04.2012 tarihinde … Aile Mahkemesi’nin 2012/181 Esas, 2012/326 Karar sayılı ilamı ile tarafların boşandığını, bu davada S.’ın avukatı olduğunu, şikâyetçinin 17.04.2013 günü karar duruşması sonrası müvekkil lehine … TL maktu avukatlık ücretini bir ay sonra ödeyeceğini beyan ettiğini, müvekkilinin şikâyetçinin sözlü taahhüdünü kabul etmemesi üzerine kendisi tarafından el yazısı ile yazılı belge düzenlendiğini, belge düzenlendikten sonra şikâyetçinin kötü niyetli olarak “… TL çok gelir … TL yapın Mayıs ayı sonuna kadar ödeyeceğim” dediğini, bu teklifinin de müvekkil tarafından kabul edilerek yazılı belgede … TL olan bedelin (…) rakamı üzerinden (…) yapılmak suretiyle … TL olarak düzeltildiğini, yanına da yazı ile (bin) ibaresinin ilave edildiğini, vadesi geldiğinde sadece … TL ödeme yapan ve kalan bakiye … TL’yi ödemeyen şikâyetçi aleyhine … tarihinde … İcra Müdürlüğü’nün 2012/10722 sayılı dosyası ile icra takibi başlatıldığını, ancak şikâyetçinin kendi kendine suç uydurarak evrakta tahrifat yapıldığını ve … TL’nin önüne … getirilmek suretiyle … TL olarak düzenlendiğinden bahisle kendisini evrakta sahtecilik suçlaması ile Cumhuriyet Savcılığına ve baroya şikâyet ettiğini, savcılık soruşturması sonucunda Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün 01.11.2013 tarih ve 35487/65471 sayılı yazısı ile kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildiğini belirtmiştir.

İncelenen dosya kapsamından; Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün 06.06.2013 tarihli “olur”u ile “Müşteki O. tarafından müvekkili S. aleyhine … Aile Mahkemesi’nin 2012/181 esasına kayden açılan anlaşmalı boşanma davası sebebiyle hak ettiği … Türk lirası vekâlet ücretinin kendisine ödemesi hususunda anlaştığı şikâyetçinin tanzim ederek kendisine verdiği ve üzerinde “… Aile Mahkemesi 2012/181 esas 2012/326 karar sayılı ilâmında davalı yararına vekâlet ücreti olan … TL’yi 30.05.2012 tarihine kadar ödeyeceğim.” şeklinde ifadeler içeren belgedeki rakamı “…” şeklinde değiştirip veya değiştirterek tahrifat yapmak suretiyle bahse konu belgeye istinaden alacaklı vekili sıfatıyla, şikâyetçi hakkında … İcra Müdürlüğü’nün 2012/10722 sayılı dosyası üzerinden takip başlatarak haksız kazanç sağlamaya çalıştığı” iddiası ile soruşturma izni verildiği, , 23.10.2013 günlü Oluru” ile kovuşturma izni verilmediği,

… Aile Mahkemesi’nin 2012/181 Esas sayılı dosyası ile görülen boşanma davasında davacının Oktay Eralp, şikâyetli avukatın ise davalı S. vekili bulunduğu, dava sonucunda Mahkeme tarafından 17.04.2012 tarih, 2012/326 Karar sayılı kararla tarafların boşanmalarına karar verildiği, Şikâyetli avukatın başkaca bir taleplerinin karşılıklı olarak bulunmadığı beyanı nedeniyle vekâlet ücretine hükmedilmediği, kararın 24.04.2012 tarihinde kesinleştiği,

17.04.2012 tarihli ve O. imzalı belgede “… Aile Mahkemesi 2012/181 Esas, 2012/326 Karar sayılı ilamında davalı yararına vekâlet ücreti olan … TL’yi 30.05.2012 tarihine kadar ödeyeceğim.” ifadelerinin yazılı olduğu,

… Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2013/693 Esas sayılı dosyasına sunulan bilirkişi raporunda “…” tutarında binler hanesindeki “…” rakamının sonradan eklenmediği kanaatine varıldığı,

Şikâyetli avukat tarafından alacaklı S. vekili sıfatıyla borçlu O. aleyhine toplam … TL’nin tahsili amacıyla 25.07.2012 tarihinde … İcra Müdürlüğü’nün 2012/10722 Esas sayılı dosyası ile ve 30.05.2012 … Aile Mahkemesi’nin 2012/181 Esas, 2012/326 Karar sayılı ilamında davalı yararına olan vekâlet ücret bedeline istinaden icra takibi başlattığı,

Şikâyetli avukatın 12.11.2013 tarihli dilekçe ile borçluya aynı alacak için dava açacağı gerekçesiyle takipten vazgeçtiği,

Şikâyetli avukatın disiplin sicil özetinde kesinleşmiş bir disiplin cezasının bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Şikâyetli avukat itirazında özetle; önceki savunmalarını tekrarla, şikâyetçinin aynı zamanda icra dosyasına da itiraz ettiğini, ancak … Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 2013/693 Esas sayılı itirazın iptali davasında söz konusu belgede Adli Tıp incelemesi yapılarak belgede tahrifat yapılmadığının ortaya çıktığını, Mahkeme’de müvekkilinin düzenlediği evrakta bilirkişi incelemesi yaptırarak sonuçta evrakın şüphelinin iddia ettiği şekilde değil, icra takibine koyduğu şekilde düzenlendiğinin sabit olduğunu belirtmiş; cezanın kaldırılmasını talep etmiştir.

Avukatlık Yasasının 34. maddesi, “ Avukatlar, yüklendikleri görevleri bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranmak ve Türkiye Barolar Birliğince belirlenen meslek kurallarına uymakla yükümlüdürler ”

Avukatlık Yasası’nın 134. maddesi, “Avukatlık onuruna, düzen ve gelenekleri ile meslek kurallarına uymayan eylem ve davranışlarda bulunanlarla, mesleki çalışmada görevlerini yapmayan veya görevinin gerektirdiği dürüstlüğe uygun şekilde davranmayanlar hakkında bu kanunda yazılı disiplin cezaları uygulanır.”

Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarının 3.maddesi, “Avukat mesleki çalışmasını ve kamunun inancını ve mesleğe güvenini sağlayacak biçimde ve işine tam bir sadakatle yürütür”

Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarının 4. maddesi, “Avukat, mesleğin itibarını zedeleyecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınmak zorundadır.” hükümlerini amirdir.

Şikâyetli avukatın … Aile Mahkemesi’nin 2012/181 Esas sayılı dosyasında ücreti vekâlet talep etmemesine ve bu nedenle kararda ücreti vekâlet takdir edilmemesine karşın Şikâyetçiden ücret talep ettiği, aldığı belgede gözle görünür şekilde düzeltme yapılarak gereksiz tartışmalara neden olunduğu, özellikle … İcra Müdürlüğü’nün 2012/10722 Esas sayılı dosyası ile yapılan takip dayanağında “tahsili istenen alacağın … Aile Mahkemesi’nin 2012/181 E. 2012/326 K. Sayılı ilamında davalı yararına olan vekâlet ücreti bedeli” yazılarak kararda olmayan vekâlet ücretinin tahsili istendiği tartışmasızdır.

Avukatlar özen ve doğruluk kurallarına göre hareket etmek, Mahkeme ilamlarında yazılı olmayan hususları varmış gibi talep etmemek, kamunun inancını ve mesleğe güvenini sağlayacak biçimde sadakatle davranmak mesleğin itibarını sarsacak her türlü davranıştan kaçınmak zorundadır.

Bu nedenlerle Baro Disiplin Kurulu’nun şikâyetli avukatın eyleminin disiplin suçu olduğuna ve Avukatlık Yasası’nın 34, 134 ve TBB Meslek Kurallarının 3, 4. maddelerine aykırı bulunduğuna ilişkin hukuksal değerlendirme yerinde ise de; Avukatlık Yasası 136/1. maddesine aykırı olarak uyarma cezası tayini yerinde görülmemiş ancak aleyhe itiraz olmadığından itirazın reddi ile kararın onanması gerekmiştir.

Sonuç olarak Şikâyetli avukat İ.’ın itirazının reddi ile;

1- …Barosu Disiplin Kurulu’nun “Uyarma Cezası ile Cezalandırılmasına” ilişkin 27.11.2014 gün ve 2014/15 Esas, 2014/31 Karar sayılı kararının aleyhe itiraz olmadığından ONANMASINA,

2-Kurulumuz kararının tebliğini izleyen günden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemesi’nde dava yolu açık olmak üzere,

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat