Avukat Alacağı İçin Müvekkiline Haber Vermeden Hapis Hakkını Kullanamaz

Avukat Alacağı İçin Müvekkiline Haber Vermeden Hapis Hakkını Kullanamaz

TBB DİSİPLİN KURULU KARARI

Tarih – Esas No – Karar No Konu
T. 24.01.2014
E. 2013/632
K. 2014/42

Avukatın alacağından dolayı hapis hakkını kullanabilmesi için hapis hakkının kullanıldığı hususunun iş sahibine yazılı olarak bildirilmesi, ayrıca iş sahibi adına tahsil ettiği para ile hangi işlerden ötürü, ne miktar da alacağı olduğunu gecikmeksizin müvekkiline duyurması gerekmektedir.

(Av. Yas 34, 134,166 TBB Mes.Kur 3, 4, 45)

İtirazın süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü;

Şikâyetli avukat hakkında … Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2009/126 Esas, 2010/153 Karar sayılı kararına müsteniden … İcra Müdürlüğü’nün 2010/401 esasında toplam 12.623,18 TL’nin tahsili için ilamlı icra takibi yaptığı, bu dosyadan tahsil ettiği toplam 14.113,70 TL hakkında Şikâyetçiye bilgi ve hesap vermeksizin uhdesinde tuttuğu ve 02.07.2010 tarihinde … Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2010/134 esasında ek dava açtığı ve bu davanın açıldığı hususunda Şikâyetçiye bilgi vermediği ve onayını almadığı, bu nedenle Avukatlık Yasası 34, 134, 166 ve TBB Meslek Kuralları 3, 4, 43, 45. maddelere aykırı davrandığı iddiası ile açılan disiplin kovuşturması sonucu eylem sabit görülerek disiplin cezası tayin edilmiştir.

Şikâyetli avukat önceki savunmaları ve itirazında özetle; Ek dava açmak için Şikâyetçinin 0 … 6212… ve 05394012… Abone No.lu telefonları aracılığı ile görüşerek onay aldığını, … İcra Müdürlüğü’nün 2010/401 Esas sayılı dosyasından 2010 yılı en son Kasım ayına kadar 14.113.70 TL tahsil ettiğinin doğru olduğunu, … Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2010/134 Esasında açtığı mutlak kazanılacak olan ek davadan Şikâyetçinin 23.03.2012 günlü ibraname karşılığı feragat nedeniyle reddedilmesinden ötürü toplam 16.0915.99 TL ücret alacağı olduğunu ve bu nedenle hapis hakkını kullandığını, bakiye 2.302.29 TL daha ücret alacağı olduğunu, helalleşmek için 04.04.2012 tarihinde masrafını karşılamak suretiyle 2.000.00 TL havale ettiğini, suçsuz olduğunu cezanın itirazen kaldırılması gerektiğini bildirmiştir.

İncelenen dosya kapsamından … Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2009/126 Esas, 2010/153 Karar sayılı kararına müsteniden … İcra Müdürlüğü’nün 2010/401 esasında toplam 12.623,18 TL’nin tahsili için ilamlı icra takibi yapıldığı,

İcra Müdürlüğü’nün 27.07.2010 tarih ve 441 sayılı reddiyat makbuzu ile 3.291.40 TL, 29.09.2010 tarih ve 5535 sayılı reddiyat makbuzu ile 3.291.40 TL, 06.09. 2010 tarih ve 496 sayılı reddiyat makbuzu ile 3.291.40 TL, 26.10.2010 tarih ve 630 sayılı reddiyat makbuzu ile 3.291.40 TL ve 11.11.2010 tarih ve 660 sayılı reddiyat makbuzu ile 950.00 TL olmak üzere toplam 14.113.70 TL’nin Şikâyetli avukat tarafından icra veznesinden çekildiği,

01.07.2010 tarihli dilekçe ile … Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2010/134 Esasında 29.880.00 TL’lik fazlaya ilişkin alacağın tahsili amaçlı dava açıldığı, 23.03.2013 günlü “ibraname” ile icra veznesine yatan parayı Şikâyetçi A.K.’ın alması koşulu ile davadan feragat edildiği ve Mahkeme’nin 07.06.2012 günlü kararı ile davanın feragat nedeniyle reddine karar verildiği,

İcra veznesinden çekilen paralarla ilgili olarak hesap ve hapis hakkı kullanıldığına ilişkin yazılı bildirim yapılmadığı,

Şikâyetçinin uyarı cezasını az bularak karara itiraz ettiği, görülmektedir.

Avukatlık Yasasının 34. maddesi “ Avukatlar, yüklendikleri görevleri bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranmak ve Türkiye Barolar Birliğince belirlenen meslek kurallarına uymakla yükümlüdürler ”

Avukatlık Yasası’nın 134. maddesi “Avukatlık onuruna, düzen ve gelenekleri ile meslek kurallarına uymayan eylem ve davranışlarda bulunanlarla, mesleki çalışmada görevlerini yapmayan veya görevinin gerektirdiği dürüstlüğe uygun şekilde davranmayanlar hakkında bu kanunda yazılı disiplin cezaları uygulanır.”

Avukatlık Yasası’nın 166. maddesi; “Avukat, müvekkili tarafından verilen veya onun namına aldığı malları, parayı ve diğer her türlü kıymetleri, avukatlık ücreti ve giderin ödenmesine kadar, kendi alacağı nispetinde elinde tutabilir.” hükmünü içermektedir.

Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarının 3. maddesi “Avukat mesleki çalışmasını ve kamunun inancını ve mesleğe güvenini sağlayacak biçimde ve işine tam bir sadakatle yürütür”

Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarının 4. maddesi “Avukat, mesleğin itibarını zedeleyecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınmak zorundadır.” hükümlerini amirdir.

Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarının 43. maddesi “Müvekkil adına alınan paralar ve başkaca değerler geciktirilmeksizin müvekkile duyurulur ve verilir. Müvekkille ilgili bir hesap varsa uygun sürelerde durum yazıyla bildirilir.”

Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarının 45. maddesi , “Avukat “hapis hakkı”nı alacağı ile orantılı olarak kullanabilir.” hükümlerini amirdir.

Şikâyetli avukatın icradan tahsil ettiği paranın tümünü alıkoyduğu, … 1. İcra Müdürlüğü’nün bozma üzerine geri istemesine karşın iade etmediği gibi, müvekkiline de hesap vermediği, hapis hakkını kullandığına ilişkin yazılı belge sunmadığı tartışmasızdır.

Avukatın alacağından dolayı hapis hakkını kullanabilmesi için hapis hakkının kullanıldığı hususunun iş sahibine yazılı olarak bildirilmesi, ayrıca iş sahibi adına tahsil ettiği para ile hangi işlerden ötürü, ne miktar da alacağı olduğunu gecikmeksizin müvekkiline duyurması gerekmektedir. Şikâyetli avukatın bu zorunluluğu yerine getirmeden, hapis hakkını kullandığına ilişkin savunmasına bu sebeplerle itibar edilmemiştir.

Avukatlar özen ve doğruluk kurallarına göre hareket etmek, kamunun inancını ve mesleğe güvenini sağlayacak biçimde sadakatle davranmak mesleğin itibarını sarsacak her türlü davranıştan kaçınmak zorundadır.

Baro Disiplin Kurulunca eylemin Avukatlık Yasası 34, 134, 166 ve TBB Meslek Kurallarının 3, 4, 43, 45. maddelere aykırı olmakla disiplin suçu olduğuna ilişkin hukuksal değerlendirme isabetli ise de; İki yıla yakın bir süre tahsilât hakkında bilgi ve hesap verilmemesi, açılmış ancak sonuçlanmamış bir dava hakkında peşinen hapis hakkının kullanıldığının bildirilmesi, 14.000.00 TL gibi önemli bir paranın alıkonulmuş olduğu gerçeği karşısında Disiplin Kurulu’nun disiplin cezası arasında adaletli bir denge sağlanamadığı açıktır.

Bu nedenlerle Şikâyetçi A.K.’ın itirazının kabulü ile uyarma cezasının Avukatlık Yasası 158.maddede bildirilen ilkelere de göz önünde bulundurularak 214. TL para cezasına çevrilmek suretiyle kararın düzeltilerek onanması gerekmiştir.

Sonuç olarak Şikâyetçi A.K.’ın itirazının kabulüne, Şikâyetli avukat E.P.’un itirazının reddine, … Barosu Disiplin Kurulu’nun “Uyarma Cezası Verilmesine” ilişkin 26.07.2013 gün ve 2013/16 Esas 2013/46 Karar sayılı kararının “214,00 TL Para Cezasına” çevrilmek suretiyle kararın “Düzeltilerek Onanmasına” ve Şikâyetli Avukat E.P.’un “214.00 TL Para Cezası İle Cezalandırılmasına”, katılanların oybirliği ile karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat