ASIL İŞVERENLE ALT İŞVERENİN İŞÇİLİK ALACAKLARINDAN SORUMLULUĞU

ASIL İŞVERENLE ALT İŞVERENİN İŞÇİLİK ALACAKLARINDAN SORUMLULUĞU

T.C.
YARGITAY
13. HUKUK DAİRESİ
E. 2016/23239
K. 2018/5727
T. 10.5.2018

RÜCUEN ALACAK ( İşçi Alacaklarının Alt İşverene Ait Olduğu İddiasına Dayalı – Sözleşme Hükümlerinde İşçilerin İş Akitlerinden Doğacak Davaya Konu Alacaklardan Hangi Tarafın Ne Oranda Sorumlu Olduğu Hususunda Bir Düzenlemenin Bulunmadığı/Tacir Olan Davalının Çalıştırdıkları İşçilerin Fiili İşçilik Dışında Sair Tazminat Haklarından Sorumlu Olacaklarını Bilebilecek Durumda Oldukları Ancak Davacı Bakanlığın da Asıl İşveren Durumunu Muhafaza Etmesi Nazara Alındığında Doğan Zararlardan Tarafların Yarı Yarıya Sorumlu Olduğu)

* İŞÇİLERE ÖDENEN ALACAKLARIN ALT İŞVERENDEN RÜCUEN TAHSİLİ ( Sözleşme Hükümlerinde İşçilerin İş Akitlerinden Doğacak Davaya Konu Alacaklardan Hangi Tarafın Ne Oranda Sorumlu Olduğu Hususunda Bir Düzenlemenin Bulunmadığı/Tacir Olan Davalının Çalıştırdıkları İşçilerin Fiili İşçilik Dışında Sair Tazminat Haklarından Sorumlu Olacaklarını Bilebilecek Durumda Oldukları Ancak Davacı Bakanlığın da Asıl İşveren Durumunu Muhafaza Etmesi Nazara Alındığında Doğan Zararlardan Tarafların Yarı Yarıya Sorumlu Olacağı )

ASIL İŞVERENLE ALT İŞVERENİN İŞÇİLİK ALACAKLARINDAN YARI YARIYA SORUMLULUĞU ( İhale Sözleşmesinde İşçilerin İş Akitlerinden Doğacak Davaya Konu Alacaklardan Hangi Tarafın Ne Oranda Sorumlu Olduğu Hususunda Bir Düzenlemenin Bulunmadığı/Tacir Olan Davalının Çalıştırdıkları İşçilerin Fiili İşçilik Dışında Sair Tazminat Haklarından Sorumlu Olacaklarını Bilebilecek Durumda Oldukları Ancak Davacı Bakanlığın da Asıl İşveren Durumunu Muhafaza Etmesi Nazara Alındığında Zararlardan Tarafların Yarı Yarıya Sorumlu Olduğu )

4857/m.2

ÖZET : Dava, rücuen alacak istemine ilişkindir. Davacı ile davalı arasında düzenlenen hizmet alım sözleşmesi ve ekleri olan şartnamelerin hükümleri incelendiğinde, davacı Bakanlığın çalıştırılacak işçiler ile ilgili işe başlama, çalışma koşulları, denetleme, mali haklarının ödenmesi ile ilgili denetim ve kontrolü tamamen elinde bulundurduğu, ancak taraflar arasındaki sözleşme hükümlerinde, işçilerin iş akitlerinden doğacak davaya konu alacaklardan hangi tarafın ne oranda sorumlu olduğu hususunda bir düzenlemenin bulunmadığı görülmektedir. Hal böyle olunca tacir olan davalının çalıştırdıkları işçilerin fiili işçilik dışında sair tazminat haklarından sorumlu olacaklarını bilebilecek durumda oldukları ancak, davacı Bakanlığın da asıl işveren durumunu muhafaza etmesi nazara alındığında doğan zararlardan tarafların yarı yarıya sorumlu olduğunun kabulü gerekir. Davacı ve davalının bu ilkeler çerçevesinde sorumluluğunun belirlenmesi gerekirken, aksi düşüncelerle dava dışı işçiye ödenen miktarın davalının işçiyi çalıştırdığı döneme isabet eden kısmının tamamının davalıya rücu edilebileceği kabul edilmek suretiyle yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

DAVA : Taraflar arasındaki rücuen alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraflar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı, taraflar arasında hizmet alım sözleşmesi düzenlendiğini, davalıların işçisi olarak kurumlarında çalışan dava dışının kıdem tazminatı vs.alacağı sebebiyle aleyhlerine dava açtığını, dava neticesinde … 1. İcra Müdürlüğü’nün 2013/9870 Sayılı dosyasına 18/11/2014 tarihinde 9.056,18 TL yatırılarak borcun tamamının ödendiğini, ihale sözleşmesine göre işçi hak ve alacaklarının alt işverene ait olduğunun belirtilerek 9.056,18 TL’nin ödeme tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalılardan tahsiline karar verilmesi isteğinde bulunmuştur.

Davalılar, davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuşlardır.

Mahkemece, davanın kabulü ile; 6.622,21 TL’nin 18/11/2014 tarihinden işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı … Taah. Elk. Gıda. Ltd. Şti’den alınarak davacıya verilmesine, 2.433,97 TL’nin 18/11/2014 tarihinden işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı … Gıda Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti’den alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş; hüküm, davacı ve davalılar … İnş. Tah. Elk. Tem. Mak. Bak. Onr. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti ile … Gıda İnş. Top. Tem. Paz. Tic. Ltd. Şti. tarafından temyiz edilmiştir.

1-)Davalılardan … Gıda İnş. Taah. Toplu Tem. Paz. Tic. Ltd. Şti.’nin temyiz itirazları yönünden yapılan değerlendirmede, dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere göre yerinde bulunmayan ve nedenleri bildirilmiş olmayan bozma isteğinin reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün onanması gerekmiştir.

2-)Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacının tüm, davalı … İnş. Tah. Elk. Tem. Mak. Bak. Onr. Gıda San ve Tic. Ltd. Şti’nin aşağıdaki bendlerin kapsamı dışındaki sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.

3-)Davacı, yaptıkları hizmet alım ihalesinin davalılar tarafından üstlenildiğini, ihale şartnamesine göre, davalı yüklenicilerin çalıştırdığı işçilerin iş hukukundan doğan her türlü işçilik hakları ile ilgili tazminatlarından sorumlu olduğunu ileri sürerek eldeki davayı açmış olup, dava dışı işçinin işçilik tazminatlarının tahsili için açtığı dava sonunda hesaplanan tazminatın eldeki davanın tarafı olan davacı tarafından ödendiği ihtilafsızdır.

Somut olayda mahkemece davalının dava dışı işçiyi çalıştırdığı döneme isabet eden kıdem tazminatı ile yıllık izin ücreti alacağından sorumlu tutulması isabetli olmuştur. Ancak taraflar arasındaki uyuşmazlık, dava dışı işçiye ödenen bu işçilik alacaklarından tarafların ne oranda sorumlu olduklarına ilişkindir. Uyuşmazlığın çözümünde öncelikle taraflar arasındaki sözleşme hükümlerine, aynı sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıkla ilgili verilmiş mahkeme kararları ve genel hukuk prensipleri dikkate alınarak bir sonuca gidilmelidir. Davacı ile davalı arasında düzenlenen hizmet alım sözleşmesi ve ekleri olan şartnamelerin hükümleri incelendiğinde, davacı Bakanlığın çalıştırılacak işçiler ile ilgili işe başlama, çalışma koşulları, denetleme, mali haklarının ödenmesi ile ilgili denetim ve kontrolü tamamen elinde bulundurduğu, ancak taraflar arasındaki sözleşme hükümlerinde, işçilerin iş akitlerinden doğacak davaya konu alacaklardan hangi tarafın ne oranda sorumlu olduğu hususunda bir düzenlemenin bulunmadığı görülmektedir. Hal böyle olunca tacir olan davalının çalıştırdıkları işçilerin fiili işçilik dışında sair tazminat haklarından sorumlu olacaklarını bilebilecek durumda oldukları ancak, davacı Bakanlığın da asıl işveren durumunu muhafaza etmesi nazara alındığında doğan zararlardan tarafların yarı yarıya sorumlu olduğunun kabulü gerekir. Davacı ve davalının bu ilkeler çerçevesinde sorumluluğunun belirlenmesi gerekirken, aksi düşüncelerle dava dışı işçiye ödenen miktarın davalının işçiyi çalıştırdığı döneme isabet eden kısmının tamamının davalıya rücu edilebileceği kabul edilmek suretiyle yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

4-)Bozma nedenine göre davalının vekalet ücretine ve yargılama giderlerine yönelik temyiz itirazlarının incelenmesine bu aşamada gerek görülmemiştir.

SONUÇ : Yukarıda (ı) numaralı bentte yazılı sebeplerle davalı … Gıda İnş. Taah. Toplu Tem. Paz. Tic. Ltd. Şti.’nin temyiz itirazlarının reddi ile hükmün davalı … Gıda İnş. Taah. Toplu Tem. Paz. Tic. Ltd. Şti. yönünden ONANMASINA, (2) numaralı bentte yazılı sebeplerle davacının tüm, davalı … İnş. Tah. Elk. Tem. Mak. Bak. Onr. Gıda San ve Tic. Ltd. Şti.’nin üçüncü ve dördüncü bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine, (3) numaralı bentte açıklanan sebeplerle temyiz edilen hükmün davalı … İnş. Tah. Elk. Tem. Mak. Bak. Onr. Gıda San ve Tic. Ltd. Şti. yararına BOZULMASINA, (4) numaralı bent gereğince davalının vekalet ücretine ve yargılama giderlerine yönelik temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, aşağıda dökümü yazılı 137,06 TL kalan harcın temyiz eden … Tic. Ltd. Şti alınmasına, HUMK’nun 440/III-1 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 10.05.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat