Asgari ücret tarifesinin altındaki avukatlık ücret sözleşmelerine ilişkin Yargıtay kararları

Asgari ücret tarifesinin altındaki avukatlık ücret sözleşmelerine ilişkin Yargıtay kararları

Özet: Vasiyetnamenin iptali davası için 1.500.00.TL olmak üzere toplam 4.000.00.TL avukatlık ücreti ödenmesinin kararlaştırıldığı anlaşılmıştır. Taraflar arasında vekalet ücretinin bu şekilde kararlaştırılması geçerlidir. Bu durumun Avukatlık Kanunu’ nun 164. maddesi gereğince Avukatlık asgari ücret tarifesinin altında avukatlık ücreti kararlaştırılamaz hükmüne aykırı olduğunun ileri sürülmesi 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’ nun 2. maddesine göre hakkın kötüye kullanılmasıdır.

…Her ne kadar Mahkemece, Avukatlık Kanununun 164. maddesi gereğince Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin altında avukatlık ücretinin kararlaştırılamayacağı, Kanunun bu hükmüne aykırı olarak yapılan sözleşmelerin geçersiz olduğu, buna göre vekalet ücretinin Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre hesaplanması gerektiği ve Gönen Asliye Hukuk Mahkemesinin 2005/218 Esas ve 2009/546 Karar sayılı dava dosyası için 575.00.TL, 2005/112 Esas ve 2005/441 Karar sayılı dava dosyası için 2.950.00.TL, 2005/139 Esas ve 2005/449 Karar sayılı dava dosyası için 3.225.00.TL, 2005/111 Esas ve 2010/552 Karar sayılı dava dosyası için 19.416.68 .TL ve Gönen Sulh Hukuk Mahkemesi’ nin 2009/770Esas 2009/1064 Karar sayılı dava dosyası için 575.00.TL vekalet ücretine davacının hak kazandığı ve davalı tarafından toplam 3.800.00.TL ödeme yapıldığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulü ile 22.885.8.TL’ nın davalıdan tahsiline karar verilmiş ise de; Davacı tarafından verildiği ve imzalandığı kabul edilen 17.3.2005 tarihli alındı makbuzunda aynen “Gönen Asliye Hukuk Mahkemesinde açılacak 2 adet tapu iptali ve tescil, 1 adet veraset davası için 1.260.0. TL. mahkeme masrafı, 2.500.00.TL avukatlık ücretine mahsuben 200.00.TL alın-mıştır.” ve yine 21.5.2005 tarihli belgede “Gönen Asliye Hukuk Mahkemesinin 2005/139 esas sayılı dosyası ile Ayla Bodur aleyhine açılmış olan dava ve vasiyetnamenin iptali davası için Av. ücreti olarak 500.00.TL, mahkeme masrafı olarak 70.00.TL aldım. Her iki davanın vekalet ücreti toplamı 1.500.00.TL’ dır.” yazdığı yani bu belgelere göre tarafların Gönen Asliye Hukuk Mahkemesinde açılacak 2 adet tapu iptal ve tescil davası ile 1 adet veraset davası için 2.500.00.TL, Gönen Asliye Hukuk Mahkemesinin 2005/139 Esas sayılı dava dosyası ile davalı aleyhine açılmış olan vasiyetnamenin iptali davası için 1.500.00.TL olmak üzere toplam 4.000.00.TL avukatlık ücreti ödenmesinin kararlaştırıldığı anlaşılmıştır. Taraflar arasında vekalet ücretinin bu şekilde kararlaştırılması geçerlidir. Bu durumun Avukatlık Kanunu’ nun 164. maddesi gereğince Avukatlık asgari ücret tarifesinin altında avukatlık ücreti kararlaştırılamaz hükmüne aykırı olduğunun ileri sürülmesi 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’ nun 2. maddesine göre hakkın kötüye kullanılmasıdır. Bu durumu da kanun himaye edemez. O halde mahkemece, öncelikle davacının avukatlık ücreti istediği dava dosyalarından hangilerinin dosyada mevcut 17.3.2005 tarihli alındı makbuzu ve 21.5.2005 tarihli belge kapsamında kaldığı belirlenerek davacının isteyebileceği vekalet ücreti hesaplanıp davalı tarafından ödenen miktarlar düşüldükten sonra hasıl olacak sonuca uygun bir karar verilmesi gerekirken yanlış gerekçe ile yazılı şekilde karar verilmesi, usul ve yasaya aykırı olup, boz-mayı gerektirir. (Y. 13. HD. 8.12.2014, 2014/39491-2014/39027)

Özet: Davacı azledildiği tarihe kadar sözleşmedeki ücret miktarına itiraz etmemiş, azilden sonra geriye dönük talepte bulunmuştur. Davacının bu şekildeki talebi TMK 2. maddesi gereği hakkın kötüye kullanımıdır. Bu nedenle sözleşme koşulları tarafları bağlar.

Davacı, 2003 yılından 1.2.2008 yılına kadar davalı belediyenin vekilliğini üstlendiğini, taraflar arasındaki sözleşmeye göre aylık olarak ücret aldığını, 1.2.2008 tarihinde azledildiğini, çalıştığı dönem itibariyle sözleşme gereğince ödenen ücretin Avukatlık Kanununun 164. maddesinin 4.fıkrasında yer alan “tarife altında sözleşme yasağının” bulunması nedeniyle geriye dönük olarak eksik ödenen veya hiç ödenmeyen ücretlerinin asgari tarife gereğince ödenmesini istemiştir. Mahkemece Avukatlık Kanunun 164. Maddesinin 4.fıkrasında yer alan “tarife altında sözleşme yasağının” bağlayıcı olduğunu buna göre; 2003-2004-2005-2006-2007-2008 yıllarına ait ödenmeyen asıl avukatlık ücretinin 28.198.00 TL olduğunu, yine ödenmeyen asıl alacaktan doğan faiz tutarının da 16.657.42 TL olduğunu belirterek davanın kabulüne karar verilmiştir. Davacı azledildiği tarihe kadar sözleşmedeki ücret miktarına itiraz etmemiş, azilden sonra geriye dönük talepte bulunmuştur. Davacının bu şekildeki talebi TMK 2. maddesi gereği hakkın kötüye kullanımıdır. Bu nedenle sözleşme koşulları tarafları bağlar. Somut uyuşmazlıkta, sözleşmede kararlaştırılan ücret miktarı da tarafları bağlayıcıdır. Hal böyle olunca, mahkemece gerektiğinde bilirkişi raporu da alınmak suretiyle sözleşmede kararlaştırılan ücret miktarı esas alınarak sözleşme tarihinden azil tarihine kadar ödenmeyen ücretlerin tespit edilerek sonucuna göre karar verilmesi gerekir. Mahkemece belirtilen bu hususlara uyulmayarak yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma gerekti¬rir. (Y. 13. IID. 13.2.2012, 2011/17058-2012/2646)

Özet: Avukat, ücretsiz takip etmeyi kabul ettiği iş için sonradan ücret isteyemez.

Y. 3. HD. yerel mahkeme kararını “davacı, davalının vekili sıfatıyla İş mahkemesinde takip ettiği davalardan feragat ettiğinden bahisle vekalet ücretinin tahsilini istemiştir. Davalı cevap lahiyasında, davacının davasını ücretsiz takip ettiğini defaten ileri sürmüştür. Mübrez tarihsiz vekalet ücret sözleşmesinin 4. maddesi ile davacı tarafından yazılmış olan 14.1.1963 günlü mektupta davacının, davalının davalarım ücretsiz takip edeceği yazılıdır. Bu durumda davanın reddi gerekir” gerekçesiyle bozmuştur.
HGK’ca yapılan inceleme sonunda tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki kağıtlara ve dayandığı gerektirici sebebe göre yerinde olan özel daire bozma ilamına uyulması gerekli iken eski hükümde direnilmesi yasaya ve dosya muhtevasına aykırıdır. (Y. HCK. 3.7.1971, 3/651 -429)

Özet: Tarifenin altında ücretle iş yapmayı kabul edip sonradan ücretinin tarife miktarına yükseltilmesini isteyen avukatın talebi iyiniyet kurallarına aykırıdır.Avukat kendi meslek alanında uzman olmasına rağmen, tarifeden daha az biçimde, onun yarısı tutarında ücret alacağı konusunda sözleşme yaptıktan sonra, bunun içtihadı birleştirme kararına aykırılığını ve geçersizliğini ileri sürmesi nesnel iyiniyet kuralına aykırı olur. (Y. 4. HD. 7.11.1996, 7576 – 9601)

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat